Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Popis problému
Dieťa zamestnanca je 10 rokov registrované vo futbalovom klube „A“, ktorý ho poslal od roku 2019 na hosťovanie do futbalového klubu „B“, ale dieťa naďalej patrí klubu „A“. Zamestnanec neplatí klubu „A“ žiadne poplatky, všetky
poplatky je povinný zasielať na účet hosťujúceho klubu „B“. Pýtate sa, či môže zamestnávateľ pri poskytnutí príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi, aplikovať ustanovenie § 5
ods. 7 písm. b) ZDP, ak futbalový klub „A“ vystaví zamestnancovi potvrdenie o dátume registrácie dieťaťa do klubu s uvedením informácie o hosťovaní v klube „B“, a futbalový klub „B“ vystaví potvrdenie s obdobím, sumou a za čo
sa hradili poplatky.

Stanovisko zo 16.9.2020
V § 152b zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) sú ustanovené podmienky, ktoré musia byť splnené, aby zamestnávateľ mohol príspevok na športovú činnosť
poskytnúť a podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP oslobodiť od dane. Je na zamestnávateľovi, akým spôsobom preverí uvedené skutočnosti. Ak zamestnanec od dvoch oprávnených osôb (§ 152b ods. 2 Zákonníka práce), t. j. od dvoch futbalových klubov predloží zamestnávateľovi doklady, ktoré obsahujú všetky ustanovené náležitosti, potom zamestnávateľ poskytnutý príspevok na športovú činnosť dieťaťa oslobodí od dane v súlade s § 5 ods. 7 písm. b)
ZDP. Hosťovanie hráča (hosťovanie hráča upravuje „Registračný a prestupový poriadok SFZ“) v inom futbalovom klube nie je prekážkou na uplatnenie príspevku na športovú činnosť dieťaťa.