Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja nehnuteľností > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výdavok pri predaji nehnuteľnosti (výdavok na znalecký posudok na obstaranie nehnuteľnosti)

Výdavok pri predaji nehnuteľnosti (výdavok na znalecký posudok na obstaranie nehnuteľnosti)

Otázka

V súlade s ustanovením § 8 ods. 5 písm. d) ZDP daňovým výdavkom pri príjmoch podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP je aj výdavok na finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely.

Za daňové výdavky pri príjmoch z prevodu nehnuteľnosti sa v súlade s  § 8 ods. 5 písm. f) ZDP považujú aj výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku. Za výdavky vynaložené na obstaranie nehnuteľnosti v súlade s § 8 ods. 5 písm. f) ZDP je možné považovať aj výdavky na zaplatené úroky, ak daňovník obstaral predávanú nehnuteľnosť z hypotekárneho úveru (úver bol poskytnutý výlučne na kúpu nehnuteľnosti). Uznanými daňovými výdavkami súvisiacimi s obstaraním predávanej nehnuteľnosti sú aj poplatky za zrušenie úverovej zmluvy alebo poplatky za predčasné splatenie úveru, vedenie úverového účtu.

Otázkou daňovníka, je či výdavky na vypracovanie znaleckého posudku pri kúpe predávaného bytu (znalecký posudok bol zo strany banky  vyžadovaný ako jedna z podmienok na poskytnutie úveru na kúpu predávaného bytu), ako aj výdavky na správne poplatky pri kúpe predávaného bytu (napr. poplatky platené  na katastri nehnuteľnosti)  je možné považovať za výdavky na obstaranie  nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 5 písm. f) ZDP.

Vzhľadom k tomu, že  za výdavky  na  obstaranie  nehnuteľnosti,  ktoré je možné uplatniť ako daňové výdavky pri predaji nehnuteľnosti  je možné považovať aj výdavky na zaplatené úroky z hypotekárneho úveru, resp. iné poplatky súvisiace s úverom, ktorý pol poskytnutý na kúpu predávanej nehnuteľnosti, je možné podľa nášho názoru považovať za daňové výdavky pri predaji nehnuteľnosti aj iné druhy výdavkov súvisiacich s obstaraním nehnuteľnosti (rôzne druhy poplatkov vynaložených daňovníkom pri obstaraní nehnuteľnosti, napr. znalecký posudok vypracovaný pri obstaraní nehnuteľnosti, poplatky platené na katastri nehnuteľnosti  a iné).    

Odpoveď:

Výdavkami pri príjmoch z prevodu vlastníctva nehnuteľností podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP sú v súlade so znením § 8 ods. 5 písm. f) ZDP aj výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii. Takýmito výdavkami sú aj výdavky na vypracovanie znaleckého posudku, ktorý daňovník preukázateľne vynaložil pri kúpe predávanej nehnuteľnosti a aj správne poplatky preukázateľne vynaložené daňovníkom v súlade s osobitnými predpismi, ak uvedené výdavky boli vynaložené výlučne za účelom kúpy predávanej nehnuteľnosti a súvisia s konkrétne predávanou nehnuteľnosťou, t. j. zároveň spĺňajú aj podmienku uvedenú v § 8 ods. 2 ZDP a to, že v tomto prípade boli výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti uvedeného v § 8 ods. 1 písm. b) ZDP.