Určenie výdavku pri predaji nehnuteľnosti po vyporiadaní BSM

Otázka

Manželia v roku 2015 nadobudli kúpou do BSM nehnuteľnosť za 100 000 €. Následne v roku 2017 došlo k vyporiadaniu BSM po rozvode manželov, kedy na základe dohody manželka zaplatila manželovi sumu 70 000 € a stala sa výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti. Ak dôjde k predaju nehnuteľnosti v roku 2019, t. j. do 5 rokov od jej nadobudnutia do BSM, príjem z jej predaja bude zdaniteľným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Aký výdavok si predávajúca môže pri vyčíslení základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z prevodu nehnuteľnosti uplatniť?

Odpoveď zo dňa 20.9.2019

Vychádzajúc so skutočnosti, že predávajúca je vlastníčkou nehnuteľnosti od jej nadobudnutia do BSM kúpou, a to najprv v právnom režime BSM a následne v režime výlučnej vlastníčky, v prípade predaja tejto nehnuteľnosti po vyporiadaní BSM sa pri príjme z predaja nehnuteľnosti uplatní v súlade s § 8 ods. 5 písm. a) ZDP ako výdavok kúpna cena preukázateľne zaplatená za nehnuteľnosť, čo vo Vami uvádzanom prípade predstavuje sumu 100 000 €.

Sumu vo výške 70 000 €, ktorú predávajúca preukázateľne vyplatila na základe dohody pri vyporiadaní BSM manželovi, možno považovať za výdavok vynaložený na dosiahnutie zdaniteľného príjmu a v súlade s § 8 ods. 2 ZDP sa uplatní ako výdavok pri príjme z predaja predmetnej nehnuteľnosti. Uvedené však platí len za predpokladu, že táto suma preukázateľne súvisí s vyporiadaním BSM k danej nehnuteľnosti a netýka sa aj vyporiadania iných vecí a majetkových hodnôt, ktoré manželia vlastnili v BSM.

Ako výdavok pri príjme z predaja nehnuteľnosti je možné uplatniť aj ďalšie výdavky vymedzené v § 8 ods. 5 ZDP, napr. finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravy a údržbu, ktoré boli preukázateľne vynaložené počas výlučného vlastníctva predávajúcou.