Predaj nehnuteľnosti pri zmluve o zabezpečovacom prevode práva

Otázka č. 1
Zmluvou o zabezpečení záväzku prevodom práva k nehnuteľnosti podľa § 553 Občianskeho zákonníka si veriteľ zabezpečuje splnenie záväzku dlžníka dočasným prevodom nehnuteľnosti. Tento prevod nehnuteľnosti je vykonaný v katastri nehnuteľnosti vkladom. Po splnení záväzku zo strany dlžníka dôjde k vráteniu nehnuteľnosti späť na dlžníka ako na osobu, ktorá zabezpečenie poskytla. Považuje sa doba „dočasného“ prevodu práva k nehnuteľnosti za prerušenie doby vlastníctva nehnuteľnosti v prípade, že dôjde u fyzickej osoby k predaju tejto nehnuteľnosti?

Odpoveď zo dňa 6.9.2017
Podľa § 553 ods. 1 Občianskeho zákonníka splnenie záväzku možno zabezpečiť dočasným prevodom práva dlžníka alebo tretej osoby v prospech veriteľa (ďalej len „zabezpečovací prevod práva“). Pri zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva sa dočasne prevádza vlastníctvo k prevádzanej veci podľa všeobecných ustanovení o nadobudnutí vlastníctva zmluvou (§ 133). V súlade s ustanovením § 553 ods. 3 Občianskeho zákonníka uspokojením zabezpečenej pohľadávky prechádza právo späť na toho, kto ho previedol.
Podľa § 553b ods. 1 Občianskeho zákonníka až do zániku zabezpečovacieho prevodu práva veriteľ nie je oprávnený prevedené právo previesť ďalej na inú osobu ani ho inak zaťažiť v prospech inej osoby.
Na základe § 553d ods. 1 Občianskeho zákonníka zánikom zabezpečovaného záväzku právo prechádza späť na osobu, ktorá zabezpečenie poskytla. Veriteľ je bez zbytočného odkladu povinný vec v jeho držbe vydať, a ak niet odlišnej dohody, spolu s tým, čo k nej pribudlo.
Účelom zabezpečovacieho prevodu práva je dočasné prevedenie práva (akéhokoľvek majetkového práva) na veriteľa, čím sa veriteľ dočasne a obmedzene stáva oprávneným subjektom tohto práva namiesto dlžníka. Zabezpečovací prevod práva teda predpokladá rozväzovaciu podmienku, ktorou je splnenie záväzku dlžníkom, ktorej naplnením zanikajú účinky tohto zabezpečovacieho prostriedku.
Ak po splnení zabezpečeného záväzku prechádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti späť na toho, kto ho previedol, pričom táto osoba nehnuteľnosť následne predá, na účely posúdenia oslobodenia príjmu z tohto predaja nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov je potrebné posúdiť moment nadobudnutia nehnuteľnosti, ktorým je znovu nadobudnuté vlastnícke právo k nehnuteľnosti momentom splatenia dlhu, pričom obdobie, kedy sa veriteľ na základe zabezpečovacieho prevodu práva stáva dočasne a obmedzene vlastníkom nehnuteľnosti, je u dlžníka prerušením doby vlastníctva.

Otázka č. 2
Ak zabezpečený záväzok nie je riadne a včas splnený, je veriteľ oprávnený začať výkon zabezpečovacieho prevodu práva a prevedené právo speňažiť spôsobom uvedeným v zmluve alebo dražbou v súlade so zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Ak výťažok dosiahnutý vykonaním zabezpečovacieho práva prevyšuje zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo, veriteľ je povinný vydať dlžníkovi časť výťažku prevyšujúcu zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo. To znamená, že zo strany dlžníka dochádza k predaju jeho nehnuteľnosti, z ktorého fyzická osoba v postavení dlžníka dosiahne príjem vo výške výťažku z vykonaného zabezpečovacieho práva. Tento príjem predstavuje u dlžníka príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. K akému dňu sa posudzuje oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti?

Odpoveď zo dňa 6.9.2017
V prípade, keď pri zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho právna k nehnuteľnosti dlžník nesplní svoj záväzok a veriteľ uskutoční výkon zabezpečovacieho prevodu práva a prevedené právo speňaží spôsobom uvedeným v zmluve alebo dražbou podľa osobitného zákona je relevantnou otázka, či v prípade nesplnenia zabezpečeného záväzku dlžník stratil postavenie oprávneného subjektu pokiaľ ide o vlastnícke právo k nehnuteľnosti už na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode tohto práva. Pri zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva sa dočasne prevádza vlastníctvo k prevádzanej veci, čím sa veriteľ dočasne a obmedzene stáva oprávneným subjektom tohto práva namiesto dlžníka.
Podľa § 553c ods. 5 Občianskeho zákonníka ak výťažok dosiahnutý vykonaním zabezpečovacieho práva prevyšuje zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo, veriteľ je bez zbytočného odkladu povinný vydať osobe, ktorá zabezpečenie poskytla, tú časť výťažku, ktorá po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva prevyšuje zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo.
Nepeňažný príjem vo výške nesplateného záväzku a peňažný príjem vo výške vyplateného výťažku dosiahnutého vykonaním zabezpečovacieho prevodu práva je u dlžníka príjmom z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. V súlade s § 9 ods. 4 zákona o dani z príjmov oslobodenie príjmov z prevodu nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sa posudzuje podľa dňa uzavretia zmluvy o zabezpečovacom prevode práva.