Predaj pozemku po vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Otázka
Žiadate o stanovisko k problematike určenia dátumu nadobudnutia pozemkov do vlastníctva predávajúceho pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z ich predaja v prípade, ak daňovník predávanú nehnuteľnosť nadobudol na základe dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, pričom pre účely vyporiadania podielov bol vypracovaný nový geometrický plán a pôvodná parcela sa rozdelila na nové parcely podľa veľkosti pôvodných spoluvlastníckych podielov. V dopyte daňovníka je otázkou, či dátumom nadobudnutia nových parciel, z ktorých jedna sa bude predávať je:
- deň právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu nových pozemkov (parciel) do katastra nehnuteľností (podľa stanoviska Odboru metodiky daní zo dňa 17.7.2017 pod číslom 1209065/2017), alebo
- nakoľko v uvedenom prípade došlo k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva medzi podielových spoluvlastníkov podľa ich pôvodných spoluvlastníckych podielov, nejde o nové nadobudnutie a bude sa vychádzať z pôvodného dátumu nadobudnutia podielov do vlastníctva predávajúceho, t. j. časť nadobudnutá darom v roku 1981 a časť dedením v roku 2015 (podľa Metodického pokynu k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona o dani z príjmov, príklad č. 15).

Odpoveď zo dňa 11.3.2020
Podľa § 9 ods. 1 písm. a) ZDP je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) ZDP. Podľa § 9 ods. 1 písm. b) ZDP je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov za podmienok uvedených v tomto ustanovení.
Podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní. Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Vyporiadanie sa uskutoční jedným zo spôsobov uvedených v § 142 Občianskeho zákonníka, a to rozdelením veci, pripadnutím veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom do vlastníctva za náhradu, predajom veci. Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“)] práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv uvedené v § 1 ods. 1 sa zapisujú do katastra vkladom, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 34 ods. 1 katastrálneho zákona práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli napr. zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu sa do katastra zapisujú záznamom.

ZDP nedefinuje na účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmov z prevodu nehnuteľností podľa § 9 ods. 1 písm. a) a b) ZDP čo je momentom nadobudnutia nehnuteľnosti v prípade rozdelenia nehnuteľnosti na základe dohody spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti podľa spoluvlastníckych podielov. Z pohľadu predpisov katastrálneho zákona na dosiahnutia jeho účelu je podstatný konkrétny právny titul, na základe ktorého dochádza k vzniku vlastníckeho práva a od toho sa následne odvíja aj druh zápisu v katastri nehnuteľností. Tento prístup by však pri aplikácii ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) a b) ZDP zavádzal rozdielny prístup v posudzovaní oslobodenia príjmov z predaja nehnuteľnosti fyzickej osoby v rovnakých skutkových okolnostiach.

Z hľadiska posúdenia oslobodenia príjmov podľa § 9 ods. 1 písm. a) a b) ZDP je teda potrebné zohľadňovať a posudzovať práve skutkové okolnosti prípadu v súlade s cieľom a účelom daňového inštitútu uvedeného oslobodenia od dane z príjmov fyzickej osoby, t. j. aj pri určení momentu nadobudnutia nehnuteľnosti, ktorá bola rozdelená podľa spoluvlastníckych podielov. Preto pri vyhodnotení oslobodenia príjmov z prevodu nehnuteľností je v danom prípade potrebné naďalej postupovať v súlade s Metodickým pokynom k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V príklade č. 15 tohto pokynu je okrem iného vo vzťahu k posúdeniu oslobodenia príjmov z prevodu nehnuteľností podľa ZDP uvedené, že ak by na základe dohody podielových vlastníkov došlo iba k rozdeleniu nehnuteľnosti medzi podielových spoluvlastníkov podľa ich podielov, nešlo by o nové nadobudnutie nehnuteľnosti.

Ak teda po rozdelení nehnuteľnosti medzi podielových spoluvlastníkov nedošlo k zmene ich podielu na pôvodnej spoločnej nehnuteľnosti a daňovník vie túto skutočnosť jednoznačne preukázať, potom na účely posúdenia oslobodenia príjmov z predaja nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 1 písm. a) a b) ZDP je možné za moment nadobudnutia nehnuteľnosti v prípade rozdelenia spoločnej nehnuteľnosti výlučne podľa pôvodných spoluvlastníckych podielov považovať pôvodný dátum jej nadobudnutia do podielového spoluvlastníctva.