Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja nehnuteľností > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie výdavku, ak nehnuteľnosť bola nadobudnutá ako podiel na likvidačnom zostatku

Uplatnenie výdavku, ak nehnuteľnosť bola nadobudnutá ako podiel na likvidačnom zostatku

Otázka

Žiadate o stanovisko k uplatneniu výdavku pri príjme fyzickej osoby z predaja nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 5 zákona o dani z príjmov (ZDP), ak fyzická osoba nadobudla túto nehnuteľnosť ako likvidačný zostatok po likvidácii obchodnej spoločnosti. Keďže sa v tomto prípade nejedná o nadobudnutie nehnuteľnosti kúpou, darovaním, ani dedením, výdavkom by mala byť podľa § 8 ods. 5 písm. b) ZDP cena nehnuteľnosti zistená v čase nadobudnutia, teda cena zistená súdnym znalcom v čase nadobudnutia.

 

Odpoveď zo dňa 20.12.2019

Za predpokladu, že nehnuteľnosť predávajúci nemal zahrnutú v obchodnom majetku využívanom na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, príjem z jej predaja sa považuje za ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP. Ak pri uvedenom príjme nie sú splnené podmienky pre jeho oslobodenie od dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 9 ods. 1 ZDP, ide o zdaniteľný príjem, ktorý sa v súlade s ust. § 8 ods. 2 ZDP znižuje o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie, pričom ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Výdavky, o ktoré je možné znížiť zdaniteľné príjmy z prevodu nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP, sú ustanovené v § 8 ods. 5 ZDP.

Ak predávajúci predmetnú nehnuteľnosť nadobudnutú ako podiel na likvidačnom zostatku nemal zahrnutú v obchodnom majetku, potom výdavkom znižujúcim zdaniteľný príjem z jej predaja je v zmysle § 8 ods. 5 písm. b) ZDP cena nehnuteľnosti zistená v čase jej nadobudnutia do vlastníctva predávajúceho.

Pri vypracovaní stanoviska sme vychádzali z poskytnutých informácií, ako aj z predpokladu, že vyčíslenie likvidačného zostatku bolo v danom prípade vykonané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a účtovných predpisov a jeho príjemcom je fyzická osoba - občan.