Uplatnenie výdavkov na vybudovanie inžinierskych sietí

Otázka

Fyzická osoba vlastnila pozemky, ktoré boli vedené ako orná pôda. Pozemky nemala nikdy zaradené v obchodnom majetku. Tieto pozemky preparcelovala a v záujme ich predaja za účelom výstavby rodinných domov vybudovala k týmto pozemkom inžinierske siete na vlastné náklady (rozvody elektriny, plynu, vody, prístupovú cestu).

Vybudované inžinierske siete odovzdá bezodplatne do vlastníctva organizácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie podľa osobitných predpisov, alebo obci. Pýtate sa nás, či môže táto fyzická osoba výdavky vynaložené na vybudovanie inžinierskych sietí, ktoré sú stavbou podľa stavebného zákona, uplatniť do daňových výdavkov pri príjme z predaja pozemkov, ak nedosiahne žiadny príjem z predaja stavby. Podľa Vášho názoru výdavky vynaložené na vybudovanie inžinierskych sietí súvisia s predajom pozemkov a je možné ich považovať za výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu z predaja pozemkov podľa § 8 ods. 2 ZDP. Ak daňovníkovi vzniknú výdavky na vybudovanie inžinierskych sietí až dodatočne v rokoch nasledujúcich po predaji pozemkov, pričom na ich vybudovanie je zaviazaný v uzatvorených kúpnych zmluvách o predaji pozemkov, potom môže podľa Vášho názoru tieto výdavky zahrnúť do daňových výdavkov cez podané dodatočné daňové priznanie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dosiahol príjem z predaja pozemkov.

 

Odpoveď zo dňa 12.7.2022

Podľa § 119 Občianskeho zákonníka veci sú hnuteľné alebo nehnuteľné. Nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Definícia stavby je uvedená v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Podľa § 43 ods. 1 stavebného zákona stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie:

a) spojenie pevným základom,

b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

e) umiestnenie pod zemou.

Následne sú v § 43a ods. 3 stavebného zákona vymenované inžinierske stavby, medzi ktoré sa zaraďujú napr.: diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská, diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice, diaľkové a miestne rozvody elektriny.

Príjmy z predaja pozemkov, ak pozemky nie sú zahrnuté v obchodnom majetku v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, sa považujú za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP.

V zmysle § 8 ods. 2 ZDP do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v § 8 ods. 1 ZDP vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Pri príjmoch z prevodu vlastníctva nehnuteľností podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP sú výdavky definované v § 8 ods. 5 ZDP, v zmysle ktorého sa za takéto výdavky považujú napríklad:

  • kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec,
  • cena veci zistená v čase nadobudnutia, ak nejde o výdavok podľa písmena a) daného ustanovenia, pričom pri nehnuteľnostiach získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25 ZDP,
  • finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie (pričom pozemok je možné technicky zhodnotiť len technickou rekultiváciou, nie výstavbou inžinierskych sietí),
  • výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku,
  • výdavkami preukázateľne vynaloženými na obstaranie nehnuteľnosti sú aj úroky z hypotekárneho úveru alebo stavebného úveru súvisiace s obstaraním tejto nehnuteľnosti alebo úroky z účelového úveru na bývanie, ktorý má v zmluvných podmienkach uvedené obstaranie tejto nehnuteľnosti, okrem úrokov, ktoré boli uplatnené ako daňový výdavok počas zaradenia tejto nehnuteľnosti do obchodného majetku, pričom rovnako sa budú posudzovať aj iné poplatky súvisiace s poskytnutým úverom.

Na základe otázky daňovníka, ktorú ste nám poslali mailom, vychádzame z predpokladu, že fyzická osoba predáva pozemky bez vybudovaných inžinierskych sietí, ktoré budú vybudované až niekedy v budúcnosti. Dané inžinierske siete bude podľa informácií vo Vašej žiadosti fyzická osoba v budúcnosti odovzdávať bezodplatne do vlastníctva organizácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie podľa osobitných predpisov alebo obci a teda nie sú predmetom zmeny vlastníckeho práva súčasne s predávanými pozemkami. Z vyššie uvedeného vyplýva, že fyzická osoba dosiahne príjem z predaja pozemkov a k tomuto príjmu si uplatní výdavky definované v § 8 ods. 5 ZDP.

Ak fyzická osoba preukáže, že v kúpnej cene, za ktorú predáva pozemky, sú zahrnuté aj budúce výdavky na vybudovanie inžinierskych sietí, môžeme ich považovať za výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu z predaja týchto pozemkov podľa § 8 ods. 2 ZDP. V prípade bezodplatného odovzdania inžinierskych sietí do vlastníctva organizácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu, by sme mohli podľa nášho názoru uplatniť obdobný postup, ako by sa použil v prípade, ak by boli inžinierske siete zaradené v obchodnom majetku fyzickej osoby a teda by sa uplatnil postup v zmysle §19 ods. 3 písm. c) ZDP, podľa ktorého daňovým výdavkom je zostatková cena alebo obstarávacia cena hmotného majetku bezodplatne odovzdaného do vlastníctva organizácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny stavby odpisovanej odovzdávajúcim daňovníkom. Osobitným predpisom je: Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

V danom prípade by sme na základe konzultácie s MF SR mohli postupovať v zmysle §32 ods. 12 ZDP (posledná veta), podľa ktorého ak by daňovníkovi vznikli výdavky na vybudovanie inžinierskych sietí až dodatočne v rokoch nasledujúcich po predaji pozemkov, pričom je preukázané, že v kúpnej cene, za ktorú predáva pozemky, sú zahrnuté aj výdavky na vybudovanie inžinierskych sietí, potom môže tieto výdavky zahrnúť do výdavkov cez podané dodatočné daňové priznanie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dosiahol príjem z predaja pozemkov a to aj v čase, keď mu vzniknú výdavky na vybudovanie inžinierskych sietí, už nebude vlastníkom daných pozemkov.