Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja nehnuteľností > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie výdavkov pri príjme z predaja nehnuteľnosti plynúceho v splátkach

Uplatnenie výdavkov pri príjme z predaja nehnuteľnosti plynúceho v splátkach

Otázka

Fyzická osoba predala v roku 2016 nehnuteľnosť za 12 500 eur. Ide o príjem podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, ktorý nie je oslobodený od dane. Tento príjem jej kupujúci vyplatil v splátkach. V roku 2016 jej kupujúci vyplatil sumu 1 500 eur a v roku 2017 sumu 11 tis. eur. Daňové výdavky, ktoré ovplyvňujú základ dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti predstavujú sumu 11 tis. eur. Daňovník nepodával za rok 2016 daňové priznanie k dani z príjmov, nakoľko iný príjem nedosiahol a nevznikla mu povinnosť toto daňové priznanie podať.

Ako má vyčísliť základ dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti za rok 2017?

 

Odpoveď zo dňa 29.3.2018

Podľa § 8 ods. 8 zákona o dani z príjmov (ZDP) výdavky, ktoré prevyšujú príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) až f) ZDP v tom zdaňovacom období, v ktorom po prvý raz plynú splátky alebo preddavky na predaj hnuteľných vecí, cenných papierov, nehnuteľností alebo na prevod opcií, obchodného podielu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo členských práv člena družstva, sa môžu uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky týchto príjmov. Ak tieto príjmy plynú aj v ďalšom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky celkovej sumy, ktorú možno podľa tohto ustanovenia uplatniť. Slovné spojenie „sa môžu uplatniť“ neznamená nadväzne na úvod prvej vety citovaného ustanovenia, že sa daňovník môže rozhodnúť akú výšku výdavkov uplatní v zdaňovacom období, v ktorom mu prvýkrát plynú splátky alebo preddavky.

V prípade, ak plynie daňovníkovi príjem z predaja nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP v splátkach, je daňovník povinný zahrnúť do výdavkov sumu výdavkov až do výšky príjmu plynúceho v príslušnom zdaňovacom období. Uvedené platí bez ohľadu na skutočnosť, či predmetný príjem z predaja nehnuteľnosti plynúci v splátkach nadväzne na povinnosť podať daňové priznanie (§ 32 ZDP) daňovník aj reálne zdanil.

Znamená to, že v príklade uvádzanom v dopyte daňovníka, si môže daňovník pri vyčíslení základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 8 ZDP za zdaňovacie obdobie roku 2017 uplatniť výdavok vo výške 9 500 €.