Nadobudnutie nehnuteľnosti vlastnou výstavbou pred rokom 1976

Otázka

Ktorý dátum je pre účely posúdenia oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti považovaný za moment nadobudnutia predávanej nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho, ak sa jedná o nehnuteľnosť, ktorá bola nadobudnutá vlastnou výstavbou pred rokom 1976. Pre účely možnosti užívania tejto nehnuteľnosti bolo vydané povolenie na uvedenie nehnuteľnosti do užívania, pričom v tom čase sa nevydávalo kolaudačné rozhodnutie, nakoľko stavebný zákon nebol v platnosti a postup upravoval zákon č. 8/1956 a vykonávacie vyhlášky k tomuto zákonu. Daňovník požiadal o zápis predmetnej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností až v roku 2021, kedy sa daňovník rozhodol nehnuteľnosť predať. Kataster vykonal zápis nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti v roku 2021 na základe oznámenia o pridelení súpisného čísla. Oznámenie o pridelení súpisného čísla vydal stavebný úrad v spojení s potvrdením o tom, že stavba bola postavená pred rokom 1976.

Odpoveď zo dňa 12.11.2021

V zmysle § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vlastníctvo veci je možné nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom.

Ak ide o nadobúdanie nehnuteľnosti vlastnou výstavbou alebo dodávateľským spôsobom, do katastra nehnuteľností sa zapíše záznamom ako vlastník osoba uvedená v rozhodnutí o pridelení súpisného čísla alebo osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí, pričom uvedený záznam plní len evidenčnú funkciu. V danom prípade je preto potrebné pri posudzovaní momentu nadobudnutia nehnuteľnosti vychádzať z kolaudačného rozhodnutia.

V súlade s § 46 ods. 7 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „katastrálny zákon“), pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. októbrom 1976, sa predkladá oznámenie obce, kedy bola stavba alebo podzemná stavba skolaudovaná alebo daná do užívania, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom podľa kolaudačného rozhodnutia alebo užívacieho povolenia; ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník.

Ak bola daná nehnuteľnosť uvedená do trvalej prevádzky (užívania) pred 1. októbrom 1976, kolaudačné rozhodnutie vo Vládnom nariadení č. 8/1956 z 22. februára 1956 o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) nebolo definované ani požadované, vydávalo sa tzv. povolenie na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania).

Na základe uvedeného zastávame názor, že za moment nadobudnutia nehnuteľnosti môžeme považovať dátum uvedený v oznámení obce, kedy bola stavba alebo podzemná stavba skolaudovaná alebo daná do trvalej prevádzky (užívania), prípadne dátum právoplatnosti vydaného povolenia na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania).