Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja nehnuteľností > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie výdavku pri predaji rozostavanej stavby nadobudnutej dedením

Uplatnenie výdavku pri predaji rozostavanej stavby nadobudnutej dedením

Otázka

Aký výdavok si môže uplatniť daňovníčka v prípade predaja rozostavanej stavby zapísanej do katastra nehnuteľnosti, ktorú predávajúca daňovníčka zdedila po manželovi ako nezapísanú stavbu - rodinná rekreačná chata bez súpisného čísla na základe osvedčenia o dedičstve a pred predajom bola táto rozostavaná stavba zapísaná do katastra nehnuteľností. Daňovníčka zároveň zdedila aj pozemky, ktoré s manželom vlastnili od roku 1995 resp. 2002.

 

Odpoveď zo dňa 10.6.2021

Podľa § 6 ods.1 písm. c) tretí bod zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katastrálny zákon“) sa v katastri evidujú aj stavby spojené so zemou pevným základom, a to prienikom so zemským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho obvodu na zemský povrch, ktoré sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim.

Podľa § 46 ods. 3 Katastrálneho zákona rozostavaná stavba sa do katastra zapíše, ak z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické usporiadanie a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia. Pri zápise rozostavanej stavby do katastra sa predkladá právoplatné stavebné povolenie a znalecký posudok o stupni rozostavanosti a ako vlastník sa zapíše osoba uvedená ako stavebník v právoplatnom stavebnom povolení, ak sa inou verejnou listinou alebo inou listinou nepreukáže, že vlastníkom je iná osoba.

Príjem z predaja rozostavanej stavby zapísanej do katastra nehnuteľností sa zaraďuje medzi príjmy z prevodu nehnuteľností podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP. Výdavky pri príjmoch z prevodu nehnuteľností sú vymedzené v § 8 ods. 5 ZDP. V danom prípade daňovníčka nadobudla dedením rozostavanú stavbu nezapísanú do katastra nehnuteľností a až následne príde k zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností. Nadväzne na uvedené daňovníčka pri predaji rozostavanej stavby zapísanej do katastra nehnuteľností uplatní výdavky preukázateľne vynaložené na jej obstaranie podľa § 8 ods. 5 písm. f) ZDP, pričom uplatní aj výdavky, ktoré preukázateľne vynaložila na obstaranie rozostavanej stavby spolu s manželom pred jeho úmrtím.