Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Uchovávanie faktúr

Uchovávanie faktúr

Platiteľ je povinný uchovávať:
- kópie faktúr, ktoré vyhotovil alebo ktoré vyhotovil v jeho mene a na jeho účet  odberateľ alebo tretia osoba, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
- prijaté faktúry vyhotovené zdaniteľnou osobou alebo treťou osobou v jej mene a na jej účet po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
- prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 a 54a zákona o DPH,
- dovozné doklady a vývozné doklady potvrdené colným orgánom do konca  kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.
 
Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, je povinná uchovávať:
- kópie faktúr podľa § 72 ods. 2 zákona o DPH, ktoré vyhotovila alebo ktoré vyhotovil   v jej mene a na jej účet odberateľ alebo tretia osoba, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
- prijaté faktúry vzťahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
 
Právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je povinná uchovávať:
-  prijaté faktúry vzťahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť   daň, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
 
Každá osoba, ktorá predá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, a každá osoba, ktorá kúpi nový dopravný prostriedok z iného členského štátu je povinná uchovať:
- faktúru o predaji alebo kúpe nového dopravného prostriedku po dobu 10 rokov  nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k predaju alebo kúpe.
 
Osoby povinné uchovávať faktúry si môžu zvoliť formu ich uchovávania bez ohľadu na to, ako boli faktúry poslané alebo sprístupnené. Je na zvážení týchto osôb, či budú faktúry uchovávať v elektronickej alebo papierovej forme. Zdaniteľná osoba, ktorá uchováva faktúry elektronicky, je povinná umožniť daňovému úradu na účely kontroly prístup k týmto faktúram, ich sťahovanie a používanie.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Uchovávanie faktúr 
Platiteľ  vyhotovuje faktúry len v elektronickej forme, ale od svojich niektorých dodávateľov dostáva faktúry len v listinnej forme. Môže si tieto faktúry v listinnej forme naskenovať a archivovať ich v takejto elektronickej podobe?
Odpoveď
Ustanovenie § 76 zákona o DPH nestanovuje povinnosť uchovávať faktúry v pôvodnej forme v akej sa vyhotovili a preto v opísanom prípade platiteľ si splní svoju povinnosť archivácie aj vtedy,  ak listinné faktúry naskenuje a bude ich archivovať len v tejto elektronickej forme.