Reklamácia motorového vozidla

Otázka
Spoločnosť A (platiteľ dane so sídlom v SR) v rámci záručnej reklamácie svojmu odberateľovi dodala (vymenila za nové) osobné motorové vozidlo, pričom k pôvodnej transakcii vystavila dobropis a k novej transakcii faktúru. Spoločnosti A bolo toto nové auto dodané v zmysle zmluvných podmienok od spoločnosti B (zdaniteľná osoba so sídlom v Maďarsku, nie je registrovaná pre daň v SR). Spoločnosť B odmieta pôvodnú transakciu dobropisovať a chce to riešiť len ako výmenu tovaru na základe preberacieho protokolu. Je možné tieto transakcie chápať ako výmenu tovaru (pri nezmenenej cene a vlastnostiach tovaru) alebo je nutné k pôvodnej transakcii vystaviť dobropis a k novej transakcii faktúru?
 
Odpoveď
Predmetom posúdenia sú dva vzťahy, a to medzi slovenským koncovým odberateľom a slovenským predajcom a ďalej medzi týmto slovenským predajcom a jeho maďarským dodávateľom. Predmetom reklamácie bolo osobné motorové vozidlo dodané maďarskou zdaniteľnou osobou tuzemskému platiteľovi, ktoré následne dodal tuzemský platiteľ odberateľovi v tuzemsku. Predpokladáme, že slovenská spoločnosť  vozidlá nakupuje od maďarskej spoločnosti a tieto ďalej predáva v tuzemsku s následným záručným servisom.
Odberateľ si uplatnil nárok na odstránenie vád tovaru podľa § 436 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov tým, že požiadal slovenského predajcu o dodanie náhradného tovaru za vadný tovar, teda daný tovar – osobné motorové vozidlo reklamoval. Po postúpení reklamácie slovenským predajcom maďarskému dodávateľovi bola táto uznaná ako oprávnená a slovenský predajca vymenil odberateľovi vozidlo za nové.
Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) zdaniteľným plnením je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu uskutočnené zdaniteľnou osobou za protihodnotu.  Zdaniteľným plnením v posudzovanom prípade nie je uplatnenie reklamácie výmenou tovaru za tovar v rámci záruky, ktoré nie je uskutočnené za protihodnotu.
Podľa  § 25 ods. 1 písm. a) zákona o DPH sa základ dane pri dodaní tovaru alebo služby  a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu opraví pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru. Uvedený prípad reklamácie však nie je predmetom vyššie uvedeného ustanovenia. Nedochádza k oprave základu dane a preto nie je dôvod na vyhotovenie dobropisu.
Bezodplatná výmena vozidla v posudzovanom prípade nepredstavuje bezodplatné dodanie tovaru podliehajúce daňovej povinnosti v zmysle § 8 ods. 3 zákona o DPH, pretože nejde o bezodplatné dodanie tovaru na osobnú spotrebu platiteľa, spotrebu zamestnancov ani na ďalší iný účel ako na podnikanie.