Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zdaniteľnosť príjmov za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie motorového vozidla vyplácaných stálej prevádzkarni

Zdaniteľnosť príjmov za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie motorového vozidla vyplácaných stálej prevádzkarni

Otázka:
§ 16 ods. 1 písm. e) štvrtý bod ZDP – k zdaniteľnosti príjmov rezidenta ČR (leasingová spoločnosť, resp. požičovňa) za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie motorového vozidla, ktoré idú na ťarchu stálej prevádzkarne iného rezidenta ČR (zriaďovateľ tejto stálej prevádzkarne)

 

Odpoveď zo dňa 23.07.2020

V prípade operatívneho prenájmu motorového vozidla spadajú predmetné príjmy (licenčné poplatky) do rámca príjmov uvedených v ustanovení § 16 ods. 1 písm. e) štvrtom bode ZDP.

Ak zdroj licenčných poplatkov je na území SR a sú platené osobe, ktorá je rezidentom ČR, spadajú do rámca príjmov uvedených v článku 12 (licenčné poplatky) zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR (ďalej len "zmluva").

Predmetné príjmy sú zdaniteľné na území SR, ak sú zo zdrojov na tomto území a nie sú od dane oslobodené podľa ZDP, resp. uvedenej  zmluvy.

Predmetné príjmy majú zdroj na území SR na účely ZDP [§ 16 ods. 1 písm. e) ZDP] a zmluvy (článok 12 ods. 5 zmluvy), ak osoba platiaca licenčné poplatky (český zriaďovateľ stálej prevádzkarne) bez ohľadu na jej rezidenciu, má na území SR stálu prevádzkareň v súvislosti s ktorou vznikla povinnosť platiť licenčné poplatky, ktoré idú na ťarchu tejto stálej prevádzkarne.

Ak v predloženom prípade licenčné poplatky nie sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. h) ZDP a sú vynaložené na účely stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR, sú zdaniteľné na tomto území v rozsahu, v akom podľa § 17 ods. 7 ZDP a článku 7 zmluvy je licenčné poplatky možné odpočítať pri výpočte základu dane tejto stálej prevádzkarne.

Podľa § 43 ods. 2 ZDP daň z predmetných príjmov sa vyberá zrážkou prostredníctvom ich platiteľa, pričom sa použije sadzba dane vo výške 19 % z príjmov.

Podľa článku 12 ods. 2 zmluvy, ak skutočný vlastník licenčných poplatkov je rezidentom ČR, daň takto uložená nepresiahne 10 % hrubej sumy licenčných poplatkov.

Zdanenie licenčných poplatkov do výšky "maximálnej dane" vymedzenej v zmluve (10 %) sa môže uplatniť automaticky už pri výplate licenčných poplatkov, ak v momente výplaty zdaniteľných príjmov je rezidencia ich príjemcu a skutočné vlastníctvo licenčných poplatkov preukázané.