Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjmy nerezidenta SR plynúce od rezidenta SR za sprístupnenie ekonomických informácií (dát) poskytovaných prostredníctvom elektronickej databázy

Príjmy nerezidenta SR plynúce od rezidenta SR za sprístupnenie ekonomických informácií (dát) poskytovaných prostredníctvom elektronickej databázy

Otázka


Podľa akého článku medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Belgickom sa posudzuje príjem plynúci od rezidenta SR rezidentovi Belgicka za sprístupnenie informácií v elektronickej databáze vytvorenej belgickým subjektom (rezident SR nemá možnosť akokoľvek zasahovať do databázy, upravovať ju, dopĺňať atď.)? Ide o služby (článok 7) alebo o licenčné poplatky (článok 12)? Ako sa zdaňuje tento príjem na území SR?
 
Odpoveď
Ak poskytovateľom elektronických informácií je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý nemá  na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, príjmy z poskytnutia informácií sú zdaniteľné na tomto území, ak spadajú do rámca príjmov uvedených v § 16 ods. 1 písm. e) prvý alebo druhý bod zákona o dani z príjmov a článku 12 ods. 3 Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku, uverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 92/2007 (ďalej len „zmluva“).
 
Podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. e) prvý alebo druhý bod zákona o dani z príjmov a článku 12 ods. 3 zmluvy príjem z poskytnutia informácií je v predloženom prípade zdaniteľný na území Slovenskej republiky, ak predstavuje odplatu za poskytnutie práva (súhlasu) na použitie alebo za použitie  výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how), autorského práva, resp. práva príbuzného autorskému právu.
 
Predpokladáme, že v uvedenom prípade predmetom plnenia generujúceho posudzované príjmy nie je udelenie súhlasu na použitie alebo za použitie verejne nedostupných alebo utajovaných, ekonomicky využiteľných informácií (nadobudnutých osobitných skúseností a poznatkov) priemyslového, obchodného alebo vedeckého charakteru.
 
Predpokladáme tiež, že nejde ani o udelenie súhlasu zhotoviteľa databázy informácií, resp. iného nositeľa práv k tejto databáze na použitie databázy ako autorského diela s ohľadom na štruktúru databázy, ani o udelenie súhlasu na kopírovanie, spracovanie, modifikáciu, či zverejňovanie obsahu databázy na komerčné účely.
           
Ak predmetom obchodnej zmluvy medzi belgickým poskytovateľom ekonomických informácií a tuzemským nadobúdateľom týchto informácií je možnosť nadobúdateľa pre vlastné použitie elektronicky vyhľadať a „stiahnuť“ verejne dostupné dáta, ktoré neboli vytvorené pre konkrétneho odberateľa a pracovať s nimi, potom tuzemský nadobúdateľ informácií v skutočnosti platí za to, že pre vlastné použitie definitívne získava (kupuje) ekonomické informácie (dáta), prenášané v podobe digitálneho signálu.
 
Uvedené indikuje, že ekonomickou podstatou obchodnej transakcie a predmetom plnenia generujúceho posudzované príjmy v predloženom prípade nie je poskytnutie licencie vyššie uvedeného nehmotného majetku, ale predaj produktu (spracovanej informácie, ktorá je výsledkom činnosti dodávateľa), rovnako ako v prípade akéhokoľvek iného tovaru určeného na predaj.
Zdaňovanie príjmov súvisiacich s takýmto typom transakcií spadá všeobecne do rámca príjmov z podnikateľskej činnosti uvedených v § 16 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov a článku 7 zmluvy.
 
Ak belgický poskytovateľ ekonomických informácií nemá na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, prostredníctvom ktorej tieto informácie na tomto území predáva, príjmy z elektronického predaja informácií nie sú na území Slovenskej republiky zdaniteľné.