Uplatnenie hospodárskeho roka u stálej prevádzkarne nerezidentného daňovníka v SR

Otázka

Zahraničná spoločnosť so sídlom a rezidenciou na území Českej republiky uplatňuje hospodársky rok ako účtovné obdobie podľa platných právnych predpisov svojho domovského štátu. V Slovenskej republike podniká prostredníctvom stálej prevádzkarne (nemá tu zriadenú organizačnú zložku), pričom nemá povinnosť a nerozhodne sa viesť na tomto území účtovníctvo podľa osobitných predpisov, t.. j. nie je účtovnou jednotkou.
Je možné ustanovenie § 41 ods. 10 a 11 aplikovať aj na stálu prevádzkareň takejto zahraničnej osoby? Možnosť uplatnenia hospodárskeho roka ako zdaňovacieho obdobia v prípade uvedeného nerezidentného daňovníka by zjednodušilo evidenciu ziskov priraditeľných stálej prevádzkarni.

Odpoveď zo dňa 9.1.2018

Podľa § 41 ods. 11 prvej vety zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ak v súlade s osobitným predpisom134) došlo k zmene účtovného obdobia na hospodársky rok, je súčasne hospodársky rok aj zdaňovacím obdobím.

Keďže pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty daňovníka sa primárne vychádza z údajov účtovníctva, účelom a cieľom predmetného ustanovenia zákona o dani z príjmov (opatrenia) je uľahčiť a zjednodušiť toto zisťovanie, a to prostredníctvom zosúladenia účtovného a zdaňovacieho obdobia daňovníka.

Aj keď znenie predmetného ustanovenia zákona o dani z príjmov odkazuje na osobitný predpis platný výlučne na území Slovenskej republiky, a tak priamo neustanovuje uplatnenie hospodárskeho roka ako zdaňovacieho obdobia aj vo vzťahu k daňovníkom, ktorí nevedú účtovníctvo na tomto území, ale ho vedú v zahraničí podľa osobitných predpisov platných v zahraničí, s ohľadom na príslušnosť daňovníka a cezhraničný charakter predloženého prípadu je potrebné toto ustanovenie v predloženom prípade interpretovať v súlade s právom Európskej únie (eurokonformne), v kontexte jeho účelu a cieľa.

S ohľadom na vyššie uvedené ak v predloženom prípade rezident Českej republiky so stálou prevádzkarňou umiestnenou na území Slovenskej republiky nemá na tomto území povinnosť viesť účtovníctvo podľa osobitných predpisov platných na tomto území, a v konkrétnom prípade sa dobrovoľne nerozhodne toto účtovníctvo viesť, avšak v súlade s osobitnými predpismi platnými na území Českej republiky tento daňovník ako účtovné obdobie v zahraničí uplatňuje hospodársky rok, je súčasne tento hospodársky rok aj zdaňovacím obdobím na účely zákona o dani z príjmov.

Uplatnenie predmetného ustanovenia zákona o dani z príjmov môže byť v takomto prípade podmienené preukázaním skutočností ustanovených zákonom, t.j. preukázaním uplatnenia hospodárskeho roka ako účtovného obdobia v súlade s osobitným predpisom platným na území Českej republiky.

Uplatnenie vyššie uvedenej interpretácie ustanovenia § 41 ods. 11 prvej vety zákona o dani z príjmov v predloženom prípade je tiež v súlade s článkom 23 (Zásada rovnakého zaobchádzania) zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Českou republikou, ktorý rozdielne daňové zaobchádzanie a diskrimináciu pri zdanení stálej prevádzkarne rezidenta Českej republiky umiestnenej na území Slovenskej republiky na tomto území zakazuje.