Zdanenie úrokových príjmov nerezidenta SR platených rezidentom SR vo virtuálnej mene

Otázka
Spoločnosť A (daňový nerezident) poskytne spoločnosti B (daňovému rezidentovi SR) úver vo virtuálnej mene po dobu piatich rokov, pričom spoločnosť B je povinná platiť úroky vo výške 2 % vo virtuálnej mene alebo v eurách. Spoločnosť A a spoločnosť B sú považované za závislé osoby. Pri zisťovaní základu dane z príjmov právnických osôb spoločnosť B postupuje podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Ako postupovať pri zdanení predmetných príjmov ?

Odpoveď
Z pohľadu zákona o dani z príjmov a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (v prípade jej existencie) sa pri zdanení úrokových príjmov platených vo virtuálnej mene postupuje rovnako ako v prípade zdanenia predmetných príjmov platených v oficiálnej zákonnej mene.

V súlade s § 16 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona o dani z príjmov sú príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou aj úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, ak plynú z úhrad od daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou a od stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou. Daň z predmetných príjmov sa vyberá zrážkou v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43 zákona o dani z príjmov.

Ak ide o daňovníka (skutočného vlastníka predmetného príjmu), ktorý je daňovým rezidentom štátu, s ktorým Slovenská republika uzatvorila zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, zdaniteľnosť predmetných príjmov na území Slovenskej republiky je modifikovaná touto zmluvou.
V prípade splnenia podmienok vymedzených v ustanovení § 13 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov sú predmetné úroky z poskytnutého úveru od dane oslobodené.

Pri zdanení úrokových príjmov platených vo virtuálnej mene medzi závislými osobami je tiež potrebné uplatniť princípy transferového oceňovania a pravidlá nízkej kapitalizácie podľa § 21a zákona o dani z príjmov. Na predmetný prípad sa rovnako vzťahujú pravidlá eliminácie hybridných nesúladov, koncept konečného príjemcu vyplácaného príjmu ako aj všetky ďalšie súvisiace ustanovenia zákona o dani z príjmov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.