Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Posúdenie možnosti vzniku tzv. službovej stálej prevádzkarne nerezidentného daňovníka, ak mu nevzniká stavebná stála prevádzkareň

Posúdenie možnosti vzniku tzv. službovej stálej prevádzkarne nerezidentného daňovníka, ak mu nevzniká stavebná stála prevádzkareň

Otázka

Česká spoločnosť bude vykonávať na území Slovenskej republiky v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov 3 ekonomicky a geograficky nezávislé stavebno-montážne projekty na základe zmluvy o dielo s troma rôznymi slovenskými odberateľmi. Jednotlivé projekty majú trvanie najviac 3 mesiace. Českej spoločnosti tak v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia nevznikne na území Slovenskej republiky tzv. "stavebná" stála prevádzkareň z pohľadu dane z príjmov a ani v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá vzniká až v prípade, ak jednotlivý projekt presiahne 12 mesiacov.
Môže však takejto českej spoločnosti vzniknúť na území SR z titulu predmetných stavebno-montážnych projektov realizovaných na základe zmluvy o dielo tzv. "službová" stála prevádzkareň, ak tieto projekty spolu trvajú viac ako 6 mesiacov dní definovaných v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR? Môže sa za službu na tieto účely považovať aj realizácia zmluvy o dielo externými subdodávateľmi?

Odpoveď zo dňa 30.11.2017

Vo veci posúdenia vzniku tzv. službovej stálej prevádzkarne nerezidenta v podmienkach zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a v podmienkach Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení  dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 238/2003, ďalej len „ZZDZ s ČR“) pri vykonávaní stavebno-montážnych činností na území Slovenskej republiky, uvádzame nasledovné:
Koncept tzv. službovej stálej prevádzkarne a koncept tzv. stavebnej stálej prevádzkarne sú dva samostatné alternatívne koncepty, ktoré nerezidentovi vznikajú za podmienok určených v § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov a v článku 5 ods. 3 zmluvy.  
Vykonávanie stavebno-montážnych činností nerezidentom na území Slovenskej republiky je riešené špecificky a spadá výlučne pod pôsobnosť § 16 ods. 2 štvrtá veta zákona o dani z príjmov a článku 5 ods. 3 písm. a) zmluvy, to znamená, že pri výkone takýchto činností sa posudzuje vznik tzv. stavebnej stálej prevádzkarne.
V zmysle uvedeného uvádzame, že predmetnej spoločnosti (rezidentovi Českej republiky) z titulu vykonávania  stavebno-montážnych činností (projektov) na území Slovenskej republiky nevzniká tzv. službová stála prevádzkareň.