Podiely na likvidačnom zostatku vyplatené komplementárovi a komanditistovi, ktorí sú daňovými rezidentmi SAE

Otázka

Komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom je fyzická osoba (daňový rezident SAE) a komanditistom je iná fyzická osoba (daňový rezident SAE), vstúpila v roku 2017 do likvidácie. Likvidácia bola skončená v roku 2018. Komanditná spoločnosť vykazuje ku dňu skončenia likvidácie likvidačný zostatok. Akým spôsobom sa má vysporiadať zdanenie likvidačného zostatku vyplateného komanditistovi a komplementárovi? Uplatní sa zrážková daň alebo zabezpečenie? Nakoľko zmluva so SAE je účinná od 1.1.2018, môžeme vychádzať zo skutočnosti, že príjemcami predmetného príjmu sú daňovníci zmluvného štátu, ak likvidácia bola skončená v roku 2018 a likvidačný zostatok bude vyplácaný taktiež v roku 2018?

Odpoveď zo dňa 24.5.2018

Finančné riaditeľstvo SR vo veci posúdenia zdaniteľnosti príjmov charakteru podielov na likvidačnom zostatku slovenskej komanditnej spoločnosti, ktorý plynie komplementárovi a komanditistovi, ktorými sú fyzické osoby (rezidenti Spojených arabských emirátov, ďalej len „SAE“), podľa príslušných ustanovení  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (uverejnená pod č. 58/2017 Z. z., ďalej len „zmluva“) uvádza nasledovné:

K zdaňovaniu príjmu komplementára:

Príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov (podiel komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti, ktorá vstúpila do likvidácie po 1.1.2017), ktorý plynie fyzickej osobe - rezidentovi SAE (komplementárovi), spadá do rámca príjmov podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov a článku 11 ods. 2 zmluvy. 

Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov príjmom daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SAE - komplementára) zo zdrojov na území Slovenskej republiky je príjem z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne. Podľa § 16 ods. 3 zákona o dani z príjmov príjem dosahovaný v stálej prevádzkarni je aj príjem komplementára komanditnej spoločnosti, ktorý mu plynie z účasti v tejto spoločnosti.
Na zabezpečenie dane z uvedeného príjmu sa použije § 44 ods. 2.

Podľa článku 11 ods. 1 zmluvy dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom Slovenskej republiky, rezidentovi SAE, podliehajú zdaneniu len v SAE. 

Podľa článku 11 ods. 2 zmluvy pojem „dividendy“ použitý v tomto článku označuje príjmy z akcií, banských akcií, zakladateľských akcií alebo iných práv, ktoré nie sú pohľadávkami z podielov na zisku, ako aj iných práv na spoločnostiach, ktoré sa zdaňujú rovnakým spôsobom ako príjmy z akcií podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorej je vyplácajúca spoločnosť rezidentom.

Podľa článku 11 ods. 3 zmluvy ustanovenia  odseku 1 tohto článku sa neuplatnia, ak skutočný vlastník dividend, ktorý je rezidentom SAE, vykonáva v Slovenskej republike, ktorej rezidentom je spoločnosť vyplácajúca dividendy, podnikanie prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza a ak sa podiel, v súvislosti s ktorým sa dividendy vyplácajú, skutočne viaže na túto stálu prevádzkareň. V takomto prípade sa uplatnia ustanovenia článku 8.

Podľa článku 8 ods. 1 zmluvy zisky podniku SAE podliehajú zdaneniu len v SAE, ak podnik nevykonáva svoje podnikanie v Slovenskej republike prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tu nachádza. Ak podnik vykonáva svoje podnikanie takýmto spôsobom, môžu sa zisky podniku zdaniť v Slovenskej republike, ale iba v takom rozsahu, v akom ich možno prisúdiť stálej prevádzkarni. 

Nakoľko v predloženom prípade sú splnené podmienky zdaniteľnosti predmetného príjmu plynúceho rezidentovi SAE tak podľa zákona o dani z príjmov, ako aj podľa zmluvy (príjem plynie z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne rezidenta SAE na území Slovenskej republiky), výsledkom je konečná zdaniteľnosť tohto príjmu na území Slovenskej republiky podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov.      

Pri výplate uvedeného príjmu sa podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov zabezpečuje daň vo výške 19 %, nakoľko tento príjem plynie daňovníkovi štátu, ktorý nie členom EÚ ani EHP.

Predmetný príjem je predmetom konečného vysporiadania osobou daňovníka (rezidenta SAE - komplementára) prostredníctvom daňového priznania, pričom sa zaradí do rámca príjmov uvedených v § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov a zdaní sa ako súčasť základu dane zisteného podľa § 4 zákona o dani z príjmov sadzbou dane podľa § 15 písm. a) bod 1 zákona o dani z príjmov.

K zdaňovaniu príjmu komanditistu:

Príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov (podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti), ktorý plynie fyzickej osobe - rezidentovi SAE (komanditistovi),  spadá do rámca príjmov podľa § 16 písm. e)  bod 9 zákona o dani z príjmov a článku 11 ods. 2 zmluvy. 

Podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 9 zákona o dani z príjmov príjmom daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SAE - komanditistu) zo zdrojov na území Slovenskej republiky je príjem od daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (slovenská komanditná spoločnosť), ktorým je podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti.

Podľa článku 11 ods. 1 zmluvy dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom Slovenskej republiky, rezidentovi SAE podliehajú zdaneniu len v SAE.

Nakoľko predmetný príjem je zdaniteľný podľa článku 11 ods. 1 zmluvy len v SAE, ktorých je skutočný vlastník dividend rezidentom, ak v zmysle článku 11 ods. 3 zmluvy tento daňovník nevykonáva v Slovenskej republike podnikanie prostredníctvom svojej stálej prevádzkarne, ku podielu ktorej sa tieto dividendy vzťahujú, vyplatí sa predmetný príjem rezidentovi SAE (komanditistovi) v plnej výške. 

Na záver upozorňujeme, že v prípadnom daňovom konaní správca dane dôsledne zistí a preverí všetky skutočnosti týkajúce sa predmetného prípadu, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentov SAE) na území Slovenskej republiky.