Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Posúdenie rezidencie a zdaniteľnosti príjmov obchodnej spoločnosti so sídlom na území SR, ktorej miesto skutočného vedenia je na území Spolkovej republiky Nemecko

Posúdenie rezidencie a zdaniteľnosti príjmov obchodnej spoločnosti so sídlom na území SR, ktorej miesto skutočného vedenia je na území Spolkovej republiky Nemecko

Otázka
Materská spoločnosť so sídlom v Nemecku má záujem zriadiť svoju dcérsku spoločnosť v SR, ktorej činnosť by mala zahŕňať nákup a predaj pracovného odevu a obuvi slovenským zákazníkom.
Novozaložená spoločnosť bude mať miesto skutočného v Nemecku, nebude mať žiadnych zamestnancov, nebude vlastniť žiadny majetok ani iné aktíva, nebude si v SR prenajímať žiadne kancelárske ani skladové priestory.
Tovar nadobudne od svojej sesterskej spoločnosti z iného členského štátu EÚ a následne ho bude dodávať zákazníkom v SR s uplatnením slovenskej DPH 20% na výstupe, pričom bude konať vo vlastnom mene a na svoj účet.
Vyššie uvedené transakcie vrátane administratívnej podpory budú zabezpečované zamestnancami sesterskej spoločnosti v Nemecku a svoje obchodné aktivity v SR bude podporovať prostredníctvom „call centra“, ktoré však bude prevádzkované iným externým nezávislým dodávateľom.
Akým spôsobom je potrebné posúdiť daňovú rezidenciu dcérskej spoločnosti a zdaniteľnosť jej príjmov na území SR?

Odpoveď zo dňa 8.7.2019
Rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie rozsahu daňovej povinnosti a zdaniteľnosti príjmov daňovníka na území Slovenskej republiky v prípadoch cezhraničných vzťahov je daňová rezidencia (osobná daňová príslušnosť) tohto daňovníka.

Obchodné právo Slovenskej republiky umožňuje, aby obchodná spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, založená podľa tohto práva, mala miesto svojho skutočného vedenia lokalizované na území iného štátu (v zahraničí). Je však neobvyklé, a môže byť predmetom preverenia zo strany príslušných orgánov a úradov Slovenskej republiky zákonnosť konania subjektov práva v prípade, ak na účely vykonávania podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky na tomto území len formálne založia obchodnú spoločnosť, avšak žiadnu činnosť deklarovanú týmito subjektmi táto spoločnosť v skutočnosti na území Slovenskej republiky nevykonáva.

V súlade s ustanoveniami § 2 písm. d) a f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom Slovenskej republiky), ktorého predmetom dane je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí, je právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia.

Keďže Slovenská republika je vo vzťahu k Spolkovej republike Nemecko viazaná medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, uverejnenou v Zbierke zákonov pod č. 18/1984 Zb. (ďalej len „medzinárodná zmluva“), pre posúdenie rezidencie spoločnosti a zdaniteľnosti príjmov tejto spoločnosti na území Slovenskej republiky je relevantné tiež uplatnenie tejto medzinárodnej zmluvy.

V súlade s článkom 4 ods. 3 medzinárodnej zmluvy ak spoločnosť je podľa daňových právnych predpisov Slovenskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko rezidentom v obidvoch zmluvných štátoch, predpokladá sa, že na účely tejto medzinárodnej zmluvy je rezidentom v tom zmluvnom štáte, v ktorom je miesto jej skutočného vedenia.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, ak v predloženom prípade miesto skutočného vedenia spoločnosti je na území Spolkovej republiky Nemecko, bez ohľadu na skutočnosť, že sídlo tejto spoločnosti je na území Slovenskej republiky, spoločnosť je na účely medzinárodnej zmluvy rezidentom Spolkovej republiky Nemecko, t.j. podlieha neobmedzenej daňovej povinnosti na území Spolkovej republiky Nemecko.

Vo vzťahu k Spolkovej republike Nemecko príjem daňovníka, ktorý je podľa medzinárodnej zmluvy rezidentom Spolkovej republiky Nemecko, je zdaniteľný na území Slovenskej republiky, ak je zdaniteľný na tomto území nielen podľa zákona o dani z príjmov, ale aj podľa tejto medzinárodnej zmluvy [pozri § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov].

Podľa článku 7 ods. 1 medzinárodnej zmluvy zisky podniku prevádzkovaného rezidentom Spolkovej republiky Nemecko sa môžu zdaniť iba v Spolkovej republike Nemecko, ak podnik nevykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená.
Ak v predloženom prípade nerezidentná spoločnosť nevykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na tomto území podľa článku 5 medzinárodnej zmluvy, príjmy tejto spoločnosti nie sú podľa tejto medzinárodnej zmluvy (a tiež podľa zákona o dani z príjmov) zdaniteľné na území Slovenskej republiky. 
Upozorňujeme, že činnosť spoločnosti, ktorá môže založiť vznik takejto stálej prevádzkarne spoločnosti podľa článku 5 medzinárodnej zmluvy, môže byť vykonávaná nielen prostredníctvom vlastných zamestnancov spoločnosti, ale aj prostredníctvom iných osôb (zástupcov), ktoré pri výkone činnosti v mene a na účet spoločnosti konajú na základe pokynov spoločnosti, pod kontrolou, na zodpovednosť a riziká tejto spoločnosti,
a sú tak pri výkone činnosti v mene spoločnosti právne alebo ekonomický závislé vo vzťahu k tejto spoločnosti.

Bez ohľadu na rozsah daňovej povinnosti a  zdaniteľnosť príjmov spoločnosti na území Slovenskej republiky sa na spoločnosť vzťahujú povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 49a a § 41 zákona o dani z príjmov, a tiež povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Keďže rezidencia a prípadný vznik stálej prevádzkarne spoločnosti na území Slovenskej republiky má významný vplyv na rozsah daňovej povinnosti a zdaniteľnosť príjmov spoločnosti na tomto území, vznik dvojitej rezidencie podľa daňových právnych predpisov zmluvných štátov, miesto skutočného vedenia spoločnosti, vznik stálej prevádzkarne spoločnosti na území Slovenskej republiky, resp. ďalšie relevantné skutočnosti a okolnosti predmetného prípadu môžu byť predmetom dôsledného preverovania príslušným správcom dane a zo strany spoločnosti bude nevyhnutné uvedené skutočnosti a okolnosti dostatočne preukazovať.