Plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku plynúce nerezidentovi SR

Otázka


Podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov predstavuje príjem z poistenia pre prípad dožitia určitého veku príjem z kapitálového majetku. Daň z takéhoto príjmu sa v prípade, že plynie rezidentom SR a nerezidentom SR zo zdrojov na území SR, vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. f) zákona o dani z príjmov. Ak sa takýto príjem vypláca nerezidentovi SR (daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou), zaraďuje sa medzi príjmy podľa § 16 ako príjem zo zdrojov na území SR? Ak áno, pod ktoré ustanovenie § 16 takýto príjem spadá?  
 
Odpoveď
Podľa § 9 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov od dane sú oslobodené aj plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu.
 
Plnenia z poistenia osôb pre prípad dožitia určitého veku vrátane jednorazového vyrovnania alebo odbytného vyplácaného v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia  (ďalej len „predmetné príjmy“) spadajú do rámca príjmov z kapitálového majetku uvedených v § 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov. Uvedené platí bez ohľadu na to, či ide o plnenia z kapitálového alebo investičného životného poistenia.
 
Z predmetných príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pričom základom dane pre daň vyberanú zrážkou z týchto príjmov, vyčísleným podľa odseku 5 písm. a) tohto ustanovenia, je plnenie znížené o zaplatené poistné.
 
V prípade daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou predmetné príjmy spadajú do rámca príjmov uvedených v § 16 ods. 1 písm. e) ôsmy bod zákona o dani z príjmov.
 
Podľa § 16 ods. 1 písm. e) ôsmy bod zákona o dani z príjmov  príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou a od stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorými sú výživné, dôchodky, renty a podobné plnenia. 
Vychádzajúc z ustanovenia § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov sú tieto príjmy daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zdaniteľné na území Slovenskej republiky, ak nie sú oslobodené podľa tohto zákona alebo medzinárodnej zmluvy.
 
Predmetné príjmy vrátane dávok a odstupného z doplnkového dôchodkového sporenia predstavujú rentu, resp. plnenia podobné rente.          
Napriek skutočnosti, že zákon o dani z príjmov pojem „renta“ na účely tohto zákona neustanovuje,  pri jeho interpretácii na daňové účely je možné uplatniť napr. vymedzenie tohto pojmu v niektorých medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia (napr. s USA, Kanadou, Írskom, Fínskom, Tureckom, Austráliou).
 
Výraz „renta“ („anuita“) podľa týchto medzinárodných zmlúv označuje vopred určenú sumu, ktorá sa vypláca fyzickej osobe periodicky v určenom termíne, počas jej života alebo počas určeného alebo určitého časového obdobia, na základe záväzku uhrádzať túto platbu ako náhradu za primeranú alebo úplnú protihodnotu v peniazoch alebo v peňažnej hodnote.
 
V prípade predmetných príjmov  vyplácanou rentou je výplata kapitálovej hodnoty (podielu z výnosov kapitálu vybranom na poistnom), vyplývajúca zo záväzku poisťovne vyplácať toto plnenie  v dohodnutej výške a podľa dohodnutého časového harmonogramu, a to výmenou za vložené finančné prostriedky (zaplatené poistné). Uvedené platí bez ohľadu na skutočnosť, či plnenie je vyplácané preddavkovo počas poistnej doby alebo až po ukončení tejto poistnej doby.
Podobným plnením je tiež jednorazová výplata kapitálovej hodnoty, či výplata odkupnej hodnoty  pri predčasnom skončení kapitálotvorného životného poistenia.
 
Zhodnotenie kapitálových rezerv z dobrovoľného komerčného poistenia osôb pre prípad dožitia určitého veku, predstavujúce kapitálové príjmy, pri ktorých dochádza k zvýšeniu majetku týchto osôb,  tak podlieha zdaneniu nielen v prípade daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ale rovnako tiež v prípade daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou.
           
Upozorňujeme, že v prípade štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia môže byť zdanenie predmetných príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou  na tomto území modifikované príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.