Formálne sídlo tuzemskej spoločnosti

Otázka

Ako správne posúdiť rezidenciu a zdaniteľnosť príjmov obchodnej spoločnosti, ktorá má sídlom na území SR, ale miesto skutočného vedenia je na území Spolkovej republiky Nemecko?

Odpoveď

Rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie rozsahu daňovej povinnosti a zdaniteľnosti príjmov daňovníka na území SR v prípadoch cezhraničných vzťahov je daňová rezidencia (osobná daňová príslušnosť) tohto daňovníka.

Obchodné právo SR umožňuje, aby obchodná spoločnosť so sídlom na území SR, založená podľa tohto práva, mala miesto svojho skutočného vedenia lokalizované na území iného štátu (v zahraničí).

Je však neobvyklé, a môže byť predmetom preverenia zo strany príslušných orgánov a úradov SR zákonnosť konania subjektov práva v prípade, ak na účely vykonávania podnikateľskej činnosti na území SR na tomto území len formálne založia obchodnú spoločnosť, avšak žiadnu činnosť deklarovanú týmito subjektami táto spoločnosť v skutočnosti na území SR nevykonáva.

V súlade s ustanoveniami § 2 písm. d) a f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR), ktorého predmetom dane je príjem (výnos) plynúci

zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí, je právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia.

Keďže SR je vo vzťahu k Spolkovej republike Nemecko viazaná medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, uverejnenou v Zbierke zákonov pod č. 18/1984 Zb. (ďalej len „medzinárodná zmluva“), pre posúdenie rezidencie spoločnosti a zdaniteľnosti príjmov tejto spoločnosti na území SR je relevantné tiež uplatnenie tejto medzinárodnej zmluvy.

V súlade s článkom 4 ods. 3 medzinárodnej zmluvy ak spoločnosť je podľa daňových právnych predpisov SR a Spolkovej republiky Nemecko rezidentom v obidvoch zmluvných štátoch, predpokladá sa, že na účely tejto medzinárodnej zmluvy je rezidentom v tom zmluvnom štáte, v ktorom je miesto jej skutočného vedenia.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, ak v predloženom prípade miesto skutočného vedenia spoločnosti je na území Spolkovej republiky Nemecko, bez ohľadu na skutočnosť, že sídlo tejto spoločnosti je na území SR, spoločnosť je na účely medzinárodnej zmluvy rezidentom Spolkovej republiky Nemecko, t.j. podlieha neobmedzenej daňovej povinnosti na území Spolkovej republiky Nemecko.

Vo vzťahu k Spolkovej republike Nemecko príjem daňovníka, ktorý je podľa medzinárodnej zmluvy rezidentom Spolkovej republiky Nemecko, je zdaniteľný na území SR, ak je zdaniteľný na tomto území nielen podľa zákona o dani z príjmov, ale aj podľa tejto medzinárodnej zmluvy (pozri § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov).

Podľa článku 7 ods. 1 medzinárodnej zmluvy zisky podniku prevádzkovaného rezidentom Spolkovej republiky Nemecko sa môžu zdaniť iba v Spolkovej republike Nemecko, ak podnik nevykonáva svoju činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená.

Ak v predloženom prípade nerezidentná spoločnosť nevykonáva svoju činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na tomto území podľa článku 5 medzinárodnej zmluvy, príjmy tejto spoločnosti nie sú podľa tejto medzinárodnej zmluvy (a tiež podľa zákona o dani z príjmov) zdaniteľné na území SR. 

Upozorňujeme, že činnosť spoločnosti, ktorá môže založiť vznik takejto stálej prevádzkarne spoločnosti podľa článku 5 medzinárodnej zmluvy, môže byť vykonávaná nielen prostredníctvom vlastných zamestnancov spoločnosti, ale aj prostredníctvom iných osôb (zástupcov), ktoré pri výkone činnosti v mene a na účet spoločnosti konajú na základe pokynov spoločnosti, pod kontrolou, na zodpovednosť a riziká tejto spoločnosti, a sú tak pri výkone činnosti v mene spoločnosti právne alebo ekonomický závislé vo vzťahu k tejto spoločnosti.

Bez ohľadu na rozsah daňovej povinnosti a  zdaniteľnosť príjmov spoločnosti na území SR

sa na spoločnosť vzťahujú povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 49a a § 41 zákona o dani z príjmov, a tiež povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Keďže rezidencia a prípadný vznik stálej prevádzkarne spoločnosti na území SR má významný vplyv na rozsah daňovej povinnosti a zdaniteľnosť príjmov spoločnosti na tomto území, vznik dvojitej rezidencie podľa daňových právnych predpisov zmluvných štátov, miesto skutočného vedenia spoločnosti, vznik stálej prevádzkarne spoločnosti na území SR, resp. ďalšie relevantné skutočnosti a okolnosti predmetného prípadu môžu byť predmetom dôsledného preverovania príslušným správcom dane a zo strany spoločnosti bude nevyhnutné uvedené skutočnosti a okolnosti dostatočne preukazovať.