Oslobodenie príjmov z prevodu obchodného podielu

Otázka
Obchodná spoločnosť ALFA s.r.o. vznikla a bola zapísaná do obchodného registra v roku 1998.  V roku 1998 bola spoločníkom len fyzická osoba A, ktorá vlastnila vklad v uvedenej obchodnej spoločnosti ALFA s.r.o. Uvedená fyzická osoba neúčtovala o uvedenom vklade. V septembri roku 2003 bol spoločníkom A predaný obchodný podiel novému spoločníkovi fyzickej osobe B. O uvedenej obchodnej transakcii bola v roku 2003 spísaná a uzatvorená zmluva o prevode obchodného podielu medzi predávajúcim fyzickou osobou A a nadobúdateľom fyzickou osobou B. Táto zmluva bola notárom overená v roku 2003. Bola to jedna z nevyhnutných podmienok k tomu, aby bolo možné uskutočniť zákonom stanovené zmeny v obchodnom registri týkajúce sa spoločníkov uvedenej obchodnej spoločnosti ALFA s.r.o. Predávajúcim bola fyzická osoba A a nadobúdajúcim bola fyzická osoba B. Fyzická osoba B tiež neúčtovala v podnikateľskom účtovníctve o obstaraní a nadobudnutí obchodného podielu v spoločnosti ALFA s.r.o. Fyzická osoba B zaplatila za obstaranie a nadobudnutie obchodného podielu v spoločnosti ALFA s.r.o. fyzickej osobe A v roku 2003. Zápis o novom spoločníkovi bol vykonaný v obchodnom registri z administratívnych dôvodov až v januári roku 2004.
V roku 2014 sa rozhodla fyzická osoba B odpredať svoj vklad (obchodný podiel) v spoločnosti ALFA s.r.o. právnickej osobe C. Fyzická osoba B dostane od právnickej osoby C na účet finančné prostriedky súvisiace s prevodom uvedeného obchodného podielu v roku 2014. Fyzická osoba B bude musieť pri prevode účasti na obchodnej spoločnosti na právnickú osobu C postupovať v súlade so ZDP platným pre rok 2014. Môže fyzická osoba B pri zdanení príjmu plynúceho z uvedeného prevodu účasti na obchodnej spoločnosti ALFA s.r.o., ktorú predáva v roku 2014 právnickej osobe C, postupovať podľa § 52 ods. 21 ZDP? Kedy sa posudzuje moment nadobudnutia obchodného podielu v spoločnosti ALFA, keďže v roku 2003 nebola v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) podmienka účinnosti prevodu obchodného podielu zápisom do obchodného registra.
Ako každá zmluva, aj zmluva o prevode obchodného podielu nadobúdala platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia. Podmienka, ktorá viazala účinnosť prevodu obchodného podielu na zápis do obchodného registra SR, sa do Obchodného zákonníka zaviedla až novelou Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 10. 2012 (zákon č. 246/2012 Z.z.). Konkrétne sa jedná o § 115 ods. 10 Obchodného zákonníka. To znamená, že len od tohto obdobia sa považuje transakcia za účinnú, pokiaľ dôjde k zápisu prevodu obchodného podielu do Obchodného registra.

Odpoveď
Podľa § 52 ods. 21 ZDP na zdanenie príjmu z prevodu členských práv družstva alebo z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach, ak nejde o predaj cenných papierov, obstaraných pred účinnosťou tohto zákona, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje päť rokov, sa použijú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 366/1999 Z. z.“) aj po 31. 12. 2003.
Podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. od dane z príjmov fyzickej osoby je oslobodený aj príjem z prevodu členských práv družstva alebo z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach, ak nejde o predaj cenných papierov, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje päť rokov. Od dane nie sú oslobodené príjmy z prevodu členských práv družstva alebo z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach, ak o ich obstaraní daňovník účtoval, a to do piatich rokov od skončenia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Od dane nie sú oslobodené príjmy, ktoré plynú daňovníkovi na  základe zmluvy o budúcom prevode členských práv družstva alebo o prevode účasti na obchodných spoločnostiach v dobe do piatich rokov od nadobudnutia, aj keď zmluva o prevode bude uzatvorená až po piatich rokoch od ich nadobudnutia. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že pri posudzovaní skutočnosti, či ide o príjem oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby alebo o zdaniteľný príjem, je rozhodujúca doba medzi nadobudnutím a prevodom účasti na obchodných spoločnostiach. Pri posudzovaní momentu nadobudnutia je potrebné vychádzať z ustanovení Obchodného zákonníka, a to podľa jeho znenia účinného v čase nadobudnutia obchodného podielu.
V  súvislosti s určením správneho momentu účinnosti prevodu obchodného podielu vo vzťahu k nadobudnutiu obchodného podielu účinného aj pre daňové účely (splnenie podmienky pre oslobodenie príjmu z prevodu obchodného podielu), ak zmluva o prevode obchodného podielu bola uzatvorená v roku 2003, je potrebné vyhodnotiť účinnosť zmluvy o prevode obchodného podielu medzi účastníkmi zmluvy a účinnosť prevodu voči spoločnosti podľa Obchodného zákonníka v znení účinnom do 30. 09. 2012 (ďalej len „OBZ“) takto:

Účinnosť zmluvy o prevode obchodného podielu medzi účastníkmi zmluvy
1. Dňom uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu nastali účinky zmluvy o prevode medzi spoločníkom (prevodcom) a nadobúdateľom, pokiaľ si zmluvné strany nedohodli iný deň účinnosti. Jedná sa o účinky vzťahujúce sa napr. na zaplatenie ceny za prevod podielu, na povinnosť splatiť vklad, pokiaľ ho prevodca v plnej výške nesplatil. Momentom účinnosti zmluvy medzi jej účastníkmi ešte nedošlo k prevodu účasti spoločníka na spoločnosti, pretože nadobúdateľ obchodného podielu nemal ešte postavenie spoločníka, pokiaľ prevod obchodného podielu nebol účinný voči spoločnosti a teda nedošlo ešte k prevodu „účasti“ spoločníka na obchodnej spoločnosti.
 
2. Účinnosť prevodu voči spoločnosti

V súlade s ustanovením § 115 ods. 4 OBZ účinky prevodu obchodného podielu voči spoločnosti nastali:

  • odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastali s neskoršou účinnosťou zmluvy – zmluva o prevode obchodného podielu nemohla byť voči spoločnosti účinná skôr, ako sa stala účinnou medzi zmluvnými stranami,
  • ak bol podľa spoločenskej zmluvy alebo zákona na prevod obchodného podielu potrebný súhlas valného zhromaždenia a tento súhlas bol udelený až po doručení zmluvy o prevode spoločnosti, účinky prevodu obchodného podielu voči spoločnosti nastali dňom udelenia súhlasu.

Od momentu účinnosti zmluvy voči spoločnosti nastala zmena v osobe spoločníka, nadobúdateľ obchodného podielu sa stal spoločníkom a týmto momentom na neho prešli všetky práva a povinnosti spojené s prevodom obchodného podielu. Tento moment je aj dňom nadobudnutia obchodného podielu, od ktorého sa následne posudzuje splnenie časového testu na účely oslobodenia príjmu z prevodu obchodného podielu od dane z príjmov fyzickej osoby v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. Zápis zmeny v osobách spoločníkov do obchodného registra mal vtedy len deklaratórny účinok, preto nemal vplyv na posúdenie podmienok oslobodenia prevodu účasti na obchodnej spoločnosti v súlade s  ustanovením § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. vo väzbe na znenie § 52 ods. 21 ZDP