Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z prevodu obchodného podielu > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie výdavku pri predaji členských práv nadobudnutých bezodplatne

Uplatnenie výdavku pri predaji členských práv nadobudnutých bezodplatne

Otázka

Žiadate o stanovisko k dopytu daňovníka, ktorý sa týka uplatnenia výdavku pri príjme fyzickej osoby z prevodu členských práv v družstve, ak daňovník členské práva v družstve nadobudol bezodplatne na základe zmluvy o prevode členských práv a nájomných práv a povinností v bytovom družstve.

Podľa § 8 ods. 7 ZDP pri príjmoch podľa odseku 1 písm. e) a f) citovaného ustanovenia sa za výdavok považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu, pričom pri podiele na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo pri členskom práve družstva získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25 ods. 1 písm. c) ZDP v čase ich nadobudnutia. Pýtate sa, či si cenu podľa § 25 ods. 1 písm. c) ZDP zistenú v čase nadobudnutia členských práv v družstve môže uplatniť aj daňovník, ktorý členské práva nadobudol bezodplatne na základe zmluvy o prevode členských práv družstva, alebo iba daňovník, ktorý nadobudol členské práva v družstve na základe darovacej zmluvy.

Zároveň žiadate o posúdenie bezodplatných prevodov podielov aj u spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditnej spoločnosti.

 

Odpoveď zo dňa 12.11.2021

Príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva, ak nejde o podiely a práva, ktoré sú zaradené v obchodnom majetku daňovníka využívanom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. f) ZDP. Podľa § 8 ods. 7 ZDP pri príjmoch podľa odseku 1 písm. e) a f) citovaného ustanovenie sa za výdavok považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu, pričom pri podiele na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo pri členskom práve družstva získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25 ods. 1 písm. c) ZDP v čase ich nadobudnutia.

Podľa § 25 ods. 1 písm. c) ZDP, vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku je všeobecná cena pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom dedením a cena podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 328/2004 Z. z.“), pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom darovaním.

Prevod podielov na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo prevod členských práv družstva upravuje zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Podľa § 229 a nasl. Obchodného zákonníka členské práva a povinnosti môže člen previesť na iného člena družstva, pokiaľ to stanovy nevylučujú. Prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva príslušnému družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve. Tie isté účinky ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú, len čo príslušné družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva. Obchodný zákonník nevylučuje bezodplatný prevod členských práv.

Právnym titulom, na základe ktorého sa prevádza obchodný podiel, je zmluva o prevode obchodného podielu. Zmluvu o prevode obchodného podielu je možné uzavrieť tak v prípade odplatného prevodu, ako aj bezodplatného prevodu, rovnako aj v prípade možnej zámeny obchodných podielov. Tento zmluvný typ sa riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch, a to bez ohľadu na odplatnosť či bezodplatnosť prevodu.

Keďže však Obchodný zákonník neobsahuje komplexnú úpravu záväzkových vzťahov, pre prípady, kde Obchodný zákonník neobsahuje úpravu záväzkových vzťahov, sa bude subsidiárne aplikovať zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“).

Uvedené prichádza do úvahy napr. pri zachovaní práva na vrátenie daru, ktoré sa týka prípadov ak predmetom daru bola hmotná vec, ale aj prípadov, keď predmetom daru sú práva alebo iné majetkové hodnoty. Na bezodplatný prevod akcií, obchodného podielu alebo členských práv a povinností v družstve sa preto analogicky (pri použití § 853 Občianskeho zákonníka) vzťahujú ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve vrátane ustanovenia o vrátení daru. Z toho dôvodu sa môže na taký vzťah prostredníctvom odkazu obsiahnutého v § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka aplikovať úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku.

Obchodný zákonník darovaciu zmluvu ani podmienky vrátenia daru výslovne neupravuje. Súdna prax však pripúšťa analogickú aplikáciu ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka aj na obchodné právne vzťahy.

Obchodný zákonník výslovne nepredurčuje zmluvu o prevode práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve ako (len) zmluvu odplatnú alebo naopak ako (len) zmluvu bezodplatnú. Hoci sa takýto prevod spravidla uskutočňuje za odplatu, nie je vylúčené (a súdna prax túto možnosť pripúšťa), aby sa tak stalo aj bezodplatne (takýto postup je obvyklý medzi blízkymi osobami), v takom prípade má takýto prevod charakter darovania. Obchodný zákonník otázku, či majetková hodnota, ktorú osoba nadobudla tým, že na ňu boli bezodplatne prevedené práva a povinnosti spojené s členstvom v bytovom družstve, môže byť prevodcovi za stanovených podmienok vrátená, nerieši. Súdna prax však s prihliadnutím na ustanovenie § 853 Občianskeho zákonníka v takomto prípade pripúšťa analogickú aplikáciu ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje možnosť vrátenia daru (Ro NS ČR z 21. 3. 2007, sp. zn. 29Odo 266/2005).

Na základe uvedeného je možné vyjadriť názor, že vzhľadom na skutočnosť, že Obchodný zákonník upravuje pri prevode práv v družstve povinnosť uzavretia výlučne zmluvného typu „zmluva o prevode práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve“ a to bez ohľadu či pôjde o odplatný alebo bezodplatný prevod, pričom v prípade bezodplatného prevodu má tento charakter darovania, kde na časť práv neupravených ustanoveniami Obchodného zákonníka sa aplikuje darovacia zmluva podľa Občianskeho zákonníka, je v takomto prípade možné považovať takýto prevod za darovanie aj pre účely ZDP.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade vyčíslenia základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z prevodu členských práv družstva, ktoré daňovník nadobudol bezodplatne na základe zmluvy o prevode členských práv a nájomných práv a povinnosti v bytovom družstve, je možné uplatniť výdavok podľa § 8 ods. 7 ZDP, teda cenu predmetných členských práv zistenú podľa zákona č. 382/2004 Z. z. v čase ich nadobudnutia. Obdobný postup sa uplatní aj pri prevode účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným alebo komanditnej spoločnosti.