Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z prevodu obchodného podielu > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie výdavku pri príjme z prevodu obchodného podielu nadobudnutého dedením

Uplatnenie výdavku pri príjme z prevodu obchodného podielu nadobudnutého dedením

Otázka
Podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z príjmov (ZDP) sa pri príjme fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 písm. f) ZDP z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva za výdavok považuje
• vklad, ak bol podiel nadobudnutý vkladom,
• obstarávacia cena, ak bol podiel nadobudnutý kúpou na základe zmluvy o prevode obchodného podielu,
• všeobecná cena určená podľa § 200 Civilného mimosporového poriadku, t. j. cena určená v uznesení o dedičstve, ak bol podiel nadobudnutý dedením,
• cena určená znalcom podľa osobitného predpisu, ak bol podiel nadobudnutý darovaním.

Za vklad sa s účinnosťou od 01.01.2018 považuje podľa § 2 písm. ac) prvého bodu ZDP aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane.

Z uvedeného vyplýva, že ak daňovník dosiahne v roku 2018 príjem z prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzený nadobudnutého vkladom, za výdavok sa považuje suma splateného vkladu, vrátane vkladu spoločníka realizovaného zo zvýšenia základného imania spoločnosti z nerozdelených ziskov vykázaných za roky 2004 až 2016, ak došlo k zvýšeniu základného imania z nerozdelených ziskov vykázaných za roky 2004 až 2016.

Ako má daňovník postupovať pri uplatnení výdavkov pri príjme z prevodu obchodného podielu nadobudnutého dedením, kúpou, alebo darovaním, ak po nadobudnutí obchodného podielu došlo na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti k zvýšeniu základného imania spoločnosti zo ziskov za obdobia, kedy daňovník nebol spoločníkom spoločnosti, pričom ide o zisky vykázané za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane? Môže daňovník v tomto prípade uplatniť do daňových výdavkov vklad nadobudnutý z nerozdelených ziskov obchodnej spoločnosti vykázaných pred nadobudnutím obchodného podielu?

Odpoveď zo dňa 20.12.2018
Podľa § 8 ods. 7 ZDP pri príjmoch z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva sa za výdavok považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu, pričom pri podiele na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo pri členskom práve družstva získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25 ods. 1 písm. c) ZDP v čase ich nadobudnutia.
Podľa § 2 písm. ac) ZDP sa vkladom rozumie aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane.

V takomto prípade sa vychádza z § 8 ods. 7 ZDP, ktorý určuje, že vklad sa pri dedení určí v rámci všeobecnej ceny v dedičskom uznesení. Ak bola v rámci dedičského uznesenia určená hodnota zdedeného podielu tak, že zahŕňala aj nerozdelený podiel na zisku vykázanom za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, potom je výdavkom všeobecná cena určená v uznesení o dedičstve určená v súlade s § 8 ods. 7 ZDP.

Obdobný postup sa uplatní aj v prípade obchodného podielu nadobudnutého darovaním alebo kúpou. Ak daňovník nadobudol dedením, darovaním alebo kúpou obchodný podiel, vo všeobecnej cene určenej v uznesení o dedičstve, v cene určenej znalcom podľa osobitného predpisu, resp. v kúpnej cene je zobrazený aj podiel na zisku vzniknutý v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, a preto sa pri určení výdavku vychádza len z § 8 ods. 7 ZDP, teda z ceny určenej v uznesení o dedičstve, z ceny určenej znalcom podľa osobitného predpisu, resp. z kúpnej ceny.