Zvýšenie základného imania z OKF

Otázka
Daňovník v roku 2018 predal obchodný podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý obstaral kúpou v roku 2013. V roku 2017 došlo k zvýšeniu základného imania obchodnej spoločnosti z príspevkov do ostatných kapitálových fondov. Je možné pri príjme z predaja obchodného podielu za výdavok v súlade s § 8 ods. 7 zákona o dani z príjmov považovať okrem obstarávacej ceny vynaloženej na obstaranie obchodného podielu aj skutočne realizovaný príspevok (súčasným majiteľom obchodného podielu) do ostatných kapitálových fondov, z ktorého sa zvýšilo v roku 2017 základné imanie? Je teda možné v tomto prípade považovať príspevok spoločníka do ostatných kapitálových fondov, z ktorého bolo zvýšené základné imanie spoločnosti, za vklad spoločníka do základného imania obchodnej spoločnosti?

Odpoveď zo dňa 9.5.2018
Podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z príjmov pri príjmoch podľa ods. 1 písm. e) a f) citovaného ustanovenia sa za výdavok považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu, pričom pri podiele na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo pri členskom práve družstva získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov v čase ich nadobudnutia.
Tvorba kapitálových fondov z príspevkov je upravená v § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka. V zmysle § 768q ods. 2 Obchodného zákonníka sa ustanovenia § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka použijú len na príspevky do kapitálového fondu s príspevkov poskytnuté po 01.01.2018.
Na účely zákona o dani z príjmov sa s účinnosťou od 01.01.2018 rozumie vkladom
1. peňažný vklad a nepeňažný vklad do základného imania, pričom za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí,
2. príspevok do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom; za obchodnú spoločnosť sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v zahraničí.

V súlade s vyššie uvedeným príspevok spoločníka do ostatných kapitálových fondov, z ktorého bolo v roku 2017 zvýšené základné imanie spoločnosti, nie je možné považovať za vklad. V súlade s ust. § 8 ods. 7 zákona o dani z príjmov možno vo Vami uvádzanom prípade zdaniteľný príjem z prevodu obchodného podielu podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov znížiť len o obstarávaciu cenu vynaloženú na obstaranie obchodného podielu.