Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z prevodu obchodného podielu > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Nadobudnutie obchodného podielu pri rozdelení obchodnej spoločnosti

Nadobudnutie obchodného podielu pri rozdelení obchodnej spoločnosti

Otázka

Fyzická osoba nadobudla 100 % obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2001. V roku 2015 došlo k zániku tejto spoločnosti bez likvidácie jej rozdelením na tri nové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré sa stali právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti, pričom vlastníkom obchodného podielu v týchto spoločnostiach je rovnaká fyzická osoba. Ak v roku 2015 dôjde k prevodu obchodného podielu tejto fyzickej osoby, príjem z prevodu obchodného podielu sa bude posudzovať podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ako príjem podliehajúci dani z príjmov, alebo je možné posudzovať tento príjem podľa § 52 ods. 21 cit. zákona a na tento príjem uplatniť ešte oslobodenie podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov platného do 31.12.2003?

Odpoveď

K posúdeniu oslobodenia príjmov fyzickej osoby z prevodu účasti (podielu) na nových s.r.o. je možné konštatovať, že zákon o dani z príjmov vo svojich ustanoveniach priamo nevymedzuje oslobodenie, resp. zdanenie obchodných podielov nadobudnutých rozdelením obchodnej spoločnosti, ktorá vznikla pred 1.1.2004.

Pri posudzovaní momentu nadobudnutia je potrebné vychádzať z ustanovení Obchodného zákonníka. Nakoľko pri rozdelení spoločnosti došlo k zrušeniu a zániku spoločnosti a k prechodu jej obchodného imania na právnych nástupcov a tiež k jej výmazu z obchodného registra a k zápisu nových spoločností do obchodného registra, nie je možné na účely zákona o dani z príjmov stotožniť dátum nadobudnutia obchodného podielu v pôvodnej s.r.o., ktorá zanikla bez likvidácie, s dátumom nadobudnutia obchodných podielov v nových s.r.o., ktoré vznikli rozdelením zaniknutej s.r.o.  Preto príjem z prevodu obchodných podielov nových s.r.o. nie je oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 52 ods. 21 zákona o dani z príjmov a je zdaniteľným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov.