Spôsob výpočtu základu dane pri predaji 2 obchodných podielov

Otázka
Akým spôsobom správne vykázať základ dane z príjmov z prevodu obchodného podielu, ak daňovník v roku 2018 predá dva obchodné podiely (každý podiel predá za 4 000 €), z ktorých jeden nadobudol v roku 2009 vkladom 3 000 € (60%-ný podiel na spoločnosti) a druhý nadobudol v roku 2018, pričom v tejto druhej spoločnosti je 100-ným vlastníkom, pričom v momente predaja v roku 2018 bol vklad splatený len vo výške 50 % a to v sume 5 000 €. Keďže daňovník v jednom zdaňovacom období predáva obchodný podiel nadobudnutý do 31.12.2010 (možnosť oslobodenia do sumy 925,95 €) a tiež obchodný podiel nadobudnutý po 31.12.2010 (možnosť oslobodenia základu dane vo výške 500 €), aký je správny postup pri výpočte základu dane z príjmov z prevodu obchodného podielu? 

Odpoveď zo dňa 23.11.2018
Pri zaujatí stanoviska vychádzame z predpokladu, že obchodné podiely neboli a nie sú obchodným majetkom fyzickej osoby [§ 2 písm. m) ZDP].

V súlade so znením § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP) od dane z príjmov fyzickej osoby sú oslobodené príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f) ZDP, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 ZDP nepresiahne v zdaňovacom období 500 €; ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 €, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu; ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, uplatní sa oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP a podľa § 9 ods. 1 písm. i) ZDP, najviac v úhrnnej výške 500 €.

Podľa § 52j ods. 2 ZDP oslobodenie príjmu podľa § 9 ods. 1 písm. a), i) a j) ZDP účinného do 31.12.2010 sa použije na príjmy z predaja takéhoto majetku nadobudnutého do 31.12.2010.

Pri posúdení oslobodenia príjmov z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva podľa § 8 ods. 1 písm. f) ZDP sa použije rovnaký postup ako pri posúdení oslobodenia príjmov z prevodu cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) ZDP, ktoré boli nadobudnuté do 31.12.2010 a po 31.12.2010.

Ak daňovník v tom istom zdaňovacom období, a to v roku 2018 (t. j. po 31.12.2010) dosiahne príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. f) ZDP z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným nadobudnutej do 31.12.2010 a aj z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením nadobudnutej po 31.12.2010, je potrebné najskôr uplatniť oslobodenie príjmu z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 9 ods. 1 písm. g) a i) ZDP. Príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným nadobudnutej po 31.12.2010 sa po znížení o výdavky podľa § 8 ods. 7 ZDP oslobodia do výšky 500 €. V súlade s prechodným ustanovením § 52j ods. 2 ZDP sa následne uplatní oslobodenie príjmov z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným nadobudnutej do 31.12.2010. Uvedené príjmy sa po znížení o výdavky podľa § 8 ods. 7 ZDP oslobodia už len v úhrnne spolu s oslobodením príjmov z prevodu obchodných podielov nadobudnutých po 31.12.2010, maximálne do výšky 925,95 € (5-násobok sumy životného minima platného pre rok 2010).

To znamená, že daňovník samostatne vykáže základ dane z predaja obchodného podielu nadobudnutého v roku 2018 (vklad 5 000 €), teda ak predá tento obchodný podiel za 4 000 €, vykáže nulový základ dane,
a samostatne vykáže základ dane z predaja obchodného podielu nadobudnutého v roku 2009 (vklad 3 000 €), pričom ak tento obchodný predá za 4 000 €, tak z vykázaného základu dane vo výške 1 000 € (4 000 – 3 000) uplatní oslobodenie vo výške 925,95 € a zostane mu na zdanenie 74,05 €, zdaní teda 74,05 €. Pri takomto spôsobe vykázania základu dane daňovník nemôže kumulovať stratu z predaja obchodného podielu nadobudnutého v roku 2018 (1 000 €) so ziskom z predaja obchodného podielu nadobudnutého v roku 2009 (1 000 €). Vykáže teda základ dane vo výške 1 000 €, ktorý oslobodí podľa platného znenia zákona vo výške 925,95 €.