Transformácia obchodnej spoločnosti a prevod obchodného podielu

Otázka – príjem z prevodu obchodného podielu
Verejná obchodná spoločnosť s dvomi spoločníkmi vznikla 20. 10. 1997, pričom tvorila základné imanie vo výške 40 000,- Sk peňažným vkladom obidvoch spoločníkov (základné imanie nebolo zapísané v obchodnom registri). Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločníkov sa verejná obchodná spoločnosť dňa 20. 01. 2005 transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným s povinnou tvorbou základného imania vo výške 200 000,- Sk. V roku 2014 spoločníci predali svoj obchodný podiel, o ktorom ani jeden z nich neúčtoval. Je možné moment nadobudnutia podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným stotožniť s momentom vzniku verejnej obchodnej spoločnosti v roku 1997, a  je možné príjem z prevodu takto nadobudnutého obchodného podielu, ktorý daňovník dosiahne v roku 2014, považovať za príjem oslobodený od dane z príjmov v súlade s ustanovením § 52 ods. 21 ZDP v nadväznosti na ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov ?

Odpoveď
Vo vzťahu k posúdeniu možnosti oslobodenia príjmov z prevodu obchodného podielu podľa § 52 ods. 21 ZDP v nadväznosti na ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v prípade transformácie verejnej obchodnej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, nie je možné stotožniť moment vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným s momentom vzniku verejnej obchodnej spoločnosti, a to vzhľadom na spôsob a formu vzniku vyššie uvedených obchodných spoločností. V uvedenom prípade nie je možné stotožniť spôsob nadobudnutia formy obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným so vznikom účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti.