Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > Miesto dodania služieb voči nezdaniteľným osobám usadených v treťom štáte (§ 16 ods. 15 a 16 zákona o DPH)

Miesto dodania služieb voči nezdaniteľným osobám usadených v treťom štáte (§ 16 ods. 15 a 16 zákona o DPH)

Miestom dodania služieb uvedených v odseku 16 (napr. poradenské, inžinierske, technické, právne, reklamné, prekladateľské a tlmočnícke) vrátane prijatia záväzku zdržať sa zámeru ich vykonávania alebo zdržať sa ich vykonávania úplne alebo čiastočne, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava mimo územia Európskej únie, je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava (§ 16 ods. 15 zákona o DPH).    
 
FAQ

Otázka č. 1 - Poskytnutie tlmočníckych  služieb  súkromnej osobe z Ukrajiny
Slovenský platiteľ poskytol tlmočnícke služby voči súkromnej osobe, ktorá je usadená v Ukrajine. Má tieto služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Nie, keďže miesto dodania je v treťom štáte (na Ukrajine), táto služba nepodlieha dani v SR. Neuvádza sa v daňovom priznaní, ani v súhrnnom, ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 2 - Poskytnutie zamestnancov pre právnickú nezdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo v Turecku
Slovenská obchodná spoločnosť neregistrovaná na DPH v SR poskytla právnickej nezdaniteľnej osobe  z Turecka dvoch svojich zamestnancov na základe zmluvy. Ako má obchodná spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Ak ide o služby poskytnutia zamestnancov pre nezdaniteľnú osobu z tretieho štátu – miesto dodania je miesto, kde má táto nezdaniteľná osoba z tretieho štátu sídlo – t.j. miestom dodania služieb je Turecko. Táto služba nepodlieha dani v SR. Neuvádza sa v súhrnnom výkaze, ani v kontrolnom výkaze, rovnako sa neuvádza ani v daňovom priznaní.