Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Stanoviská FR SR > Korona - stravovacie poukážky poskytnuté spätne

Korona - stravovacie poukážky poskytnuté spätne

Otázka

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) má vlastné stravovacie zariadenie pre svojich zamestnancov (závodnú kuchyňu). Pre obmedzenia, ktoré sa týkajú koronavírusu bola závodná kuchyňa od 16.3.2020 zatvorená.
Spoločnosť zamestnancom dala stravné poukážky, ktoré objednali 17.3.2020. Keďže boli zatvorené predajné miesta týchto poukážok, stravné poukážky prišli kuriérom za 2 až 3 dni. Spätné poskytnutie stravných poukážok nie je daňovo uznaný náklad, ale vzhľadom na túto špecifickú situáciu je možné nákup stravných poukážok uznať v daňových výdavkoch odo dňa objednania? 
Odpoveď
Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. c) piaty bod ZDP vymedzuje výdavky vynaložené na príspevky na stravovanie zamestnancov, ktoré si môže daňovník uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.
Osobitným predpisom, ktorý upravuje povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní stravovania zamestnancom je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“).
§ 152 ZP určuje za akých podmienok je zamestnávateľ povinný poskytovať stravovanie zamestnancom a aj akým spôsobom je možné toto stravovanie zabezpečovať. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom
vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Jedným z ďalších spôsobov splnenia si tejto povinnosti je, že zamestnávateľ zabezpečí stravovanie
prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby. V takom prípade poskytne zamestnancom stravovacie poukážky podľa § 152 ods. 4 ZP a zamestnávateľ prispieva
na stravovanie vo výške podľa § 152 ods. 3 ZP.
Príspevky na stravovanie sú uznaným daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 ZDP len ak sú poskytnuté za podmienok ustanovených v ZP. Ak zamestnávateľ poskytol stravovacie poukážky pozadu, nesplnil
povinnosť zabezpečenia stravovania pre zamestnancov vyplývajúcu zo ZP a nemôže mať takéto príspevky na stravovanie uznané za daňové výdavky za ustanovených podmienok. Preto za daňové výdavky nie je možné
akceptovať výdavky na príspevky na stravovanie zamestnancov ani v prípade, ak zamestnávateľ bol povinný stravu zamestnancom zabezpečiť a táto strava bola zabezpečená dodatočným poskytnutím stravovacích poukážok
za dni, počas ktorých zamestnávateľ čakal na ich doručenie kuriérom.