Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja nehnuteľností > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Posúdenie momentu nadobudnutia vlastníctva - komasácia pozemkov

Posúdenie momentu nadobudnutia vlastníctva - komasácia pozemkov

Otázka

Daňovník v roku 2005 nadobudol  darovaním po otcovi pozemky, pri ktorých  v roku 2012 došlo k vykonaniu komasácie (sceleniu) predmetných pozemkov. Na základe vykonanej komasácie pozemkov vznikol pozemok, ktorý bude v roku 2014 daňovník predávať. V uvedenom prípade je otázkou  definovanie  momentu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva nehnuteľnosti, vzhľadom na posúdenie podmienok pre oslobodenie príjmu z predaja predmetného pozemku.  

 

Odpoveď

Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov obsahuje legislatívnu úpravu v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, pri ktorom sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov. Predmetom tohto konania sú pozemky vymedzené plošne vlastníckymi vzťahmi alebo držbou, ktoré nie sú evidované alebo sú evidované neúplne podľa osobitných predpisov v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií. Schválený register je verejná listina, na základe ktorej okresný úrad zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností. Ďalej tento zákon upravuje nakladanie s niektorými pozemkami nezistených vlastníkov a ustanovil opatrenia proti drobeniu pozemkov.

 

Pozemkové úpravy upravuje napríklad zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Predmetom pozemkových úprav môže byť aj nové rozdelenie pozemkov ako oddelenie, scelenie alebo iné úpravy pozemkov.

Pre zjednotenie terminológie, jednoznačný výklad a chápanie pojmov (ako aj obsahu úkonov v nich obsiahnutých) v oblasti pozemkových úprav uverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR metodický návod č. MN č.5203/2004-430 ku konaniu o začatí pozemkových úprav, v ktorom je v zozname najčastejšie používaných pojmov okrem iného uvedené, že:

·         komasácia  je sceľovanie rozdrobených a rozptýlených pozemkov toho istého vlastníka podľa druhov pozemkov a bonity do väčších celkov, s cieľom hospodáriť ekonomickejšie;

·         sceľovanie pozemkov je zlúčenie niekoľkých pozemkov do jedného pozemku bez úpravy ich obvodu;

·         zlučovanie parciel je utváranie jednej parcely z viacerých parciel rovnakého druhu pozemku toho istého vlastníka a ich registrovanie pod jedným parcelným číslom.

 

Dôležitou súčasťou pozemkových úprav sú aj zápisy práv k nehnuteľnostiam, ktoré sa vykonávajú v súlade so znením zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Vkladom do katastra nehnuteľností sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam. Záznam práv k nehnuteľnostiam do katastra  je úkon správy katastra plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.

Ak sa napríklad geometrickým plánom zlúčilo viacero pozemkov jedného vlastníka v doterajšom stave do jedného pozemku v novom stave, na zápis do katastra nehnuteľností sa doručuje žiadosť o zápis geometrického plánu, na základe ktorého sa vykoná iba záznam v katastri nehnuteľností. Ak ale pozemky v novom stave nadobúdajú ďalší vlastníci, prípadne ide o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, potom geometrický plán sa zapíše do katastra nehnuteľností vkladom a katastrálnemu odboru je potrebné doručiť návrh na vklad. K inému usporiadaniu vlastníctva k pozemkom môže prísť v situácii, ak sa napríklad pozemky zamieňajú medzi pôvodnými vlastníkmi na základe zámennej zmluvy v pôvodných výmerách pozemkov, resp. v inak dohodnutých výmerách.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pre posúdenie dátumu nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti vo väzbe na vyhodnotenie splnenia podmienok oslobodenia príjmov z predaja nehnuteľnosti, ktoré sú uvedené v ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov je potrebné vždy vychádzať z konkrétneho skutkového stavu, ktorý je preukázaný príslušnými dokladmi, zmluvami, listinami atď. Predovšetkým list vlastníctva obsahuje vybrané údaje o nehnuteľnostiach (napr. výmeru, druh pozemku, kód spôsobu využívania pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia), údaje o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách a ďalšie údaje obsahuje list vlastníctva, v ktorom je uvedený okrem iného aj spoluvlastnícky podiel, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia, ďalej napríklad poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam.