Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 2 -  Poskytnutie elektronických služieb do ČR, Poľska a Maďarska
Tuzemský platiteľ v januári 2020 poskytuje elektronické  služby voči nezdaniteľným osobám, ktoré sú usadené v ČR, Poľsku a v Maďarsku. Tuzemský platiteľ nespĺňa podmienky pre určenie miesta dodania služby podľa § 16 ods. 14 písm. b) zákona o DPH. Má predmetné služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Nie, predmetné služby podliehajú dani v členských štátoch, kde sú odberatelia usadení. Platiteľ má dve možnosti:

a) buď sa zaregistruje v štátoch, kde sú odberatelia usadení a daň odvedie prostredníctvom vnútroštátneho priznania k DPH v jednotlivých štátoch
alebo
b) požiada slovenského správcu dane o osobitnú úpravu MOSS (viď samostatná kapitola v kategórii DPH pod názvom MOSS) a daň odvedie za jednotlivé štáty prostredníctvom osobitného daňového priznania, podaného v rámci jednotného kontaktného miesta, ktoré si určil podľa miesta usadenia  svojej spoločnosti v SR.
 
Otázka č. 1 - Tuzemská zdaniteľná osoba (podnikateľ neregistrovaný pre daň) poskytuje softvérové služby nezdaniteľnej osobe v Taliansku
Tuzemský podnikateľ  v januári 2020 poskytuje elektronické softvérové  služby voči nezdaniteľnej osobe, ktorá má bydlisko v Taliansku.
Tuzemský platiteľ nespĺňa podmienky pre určenie miesta dodania služby podľa § 16 ods. 14 písm. b zákona o DPH. Ako má postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Predmetná služba podlieha  dani v Taliansku. Ak podnikateľ nie je registrovaný na DPH, ani nemá registráciu podľa § 7a zákona o DPH, mal by sa informovať na svoje registračné a daňové povinnosti v Taliansku.