Uplatnenie daňového bonusu v roku 2023

Sumu daňového bonusu vo výške ustanovenej vzhľadom na vek vyživovaného dieťaťa, za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2024, upravuje prechodné ustanovenie § 52zzp ods. 4 zákona o dani z príjmov.

V roku 2023 si môže daňovník uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa vo výške

  • 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku
  • 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku;  za mesiace január až apríl iba v prípade, ak sa na vyživované dieťa neposkytla dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov. Od 1.5.2023 si môže daňovník uplatniť súčasne daňový bonus a poberať aj dotáciu na stravu

Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:

Počet vyživovaných detí 

Percentuálny limit  základu dane (čiastkového základu dane )

1

20 %

2

27 %

3

34 %

4

41 %

5

48 %

6 a viac

55 %

 

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, alebo ich úhrn, môže pri podaní daňového priznania k dani z príjmov navýšiť svoj základ dane o úhrn základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti, resp. o pomernú časť základov dane druhej oprávnenej osoby, ak táto druhá oprávnená osoba spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka.

 

FAQ

Príklad č. 1 - Započítanie príjmov druhej oprávnenej osoby
Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa na mesačnej báze. Základ dane zamestnanca nedosahuje takú výšku, pri ktorej by bol vyplatený daňový bonus v maximálnej sume. Môže si zamestnanec započítať aj príjmy manželky?
Odpoveď
Ak v domácnosti vyživuje dieťa viac daňovníkov, ktorí spĺňajú podmienky pre uplatnenie daňového bonusu, tento nárok si môže uplatniť len jeden z nich. S účinnosťou od 1.1.2023 je umožnené spočítavanie základov dane (čiastkových základov dane) z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov obidvoch oprávnených osôb pre čo najväčšie možné uplatnenie daňového bonusu, pričom obidve tieto osoby musia spĺňať aj ďalšie podmienky pre možnosť uplatnenia nároku na daňový bonus. Uvedené sčítanie môže zamestnanec vykonať prostredníctvom daňového priznania. 

 

Príklad č. 2 - Poberanie dotácie na stravu a uplatnenie daňového bonusu
Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na dieťa navštevujúce základnú školu. Na toto dieťa začal poberať od mája 2023 dotáciu na stravu. Má nárok zamestnanec na daňový bonus na toto dieťa?
Odpoveď
Pri uplatnení daňového bonusu sa od 01.05.2023 v súlade s § 52zzpa ZDP neprihliada na poskytnutie dotácie na stravu. To znamená, že daňovník uplatňujúci si daňový bonus v rokoch 2023 a 2024 v sume podľa § 52zzp ods. 4 písm. b) ZDP, si môže od 01.05.2023 súčasne uplatniť daňový bonus a poberať dotáciu na stravu.