Uplatnenie daňového bonusu v roku 2022

V roku 2022 sa menil spôsob uplatňovania daňového bonusu podľa § 33, resp. § 52zzn ZDP. Pri uplatňovaní daňového bonusu za mesiace 1-6/2022 vzniká nárok na daňový bonus v prípade, ak príjem daňovníka zo závislej činnosti, alebo z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti bol najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, tzn. 3 876 eur. Za mesiace 7-12/2022 sa môže postupovať spôsobom v súlade § 52zzn zákona o dani z príjmov, ak by bol tento výpočet pre daňovníka výhodnejší, pričom sa suma daňového bonusu vypočíta príslušným percentom podľa počtu detí z 1/2 čiastkového základu dane, avšak maximálne do sumy 70 eur pre dieťa do 15 rokov, resp. 40 eur pre dieťa nad 15 rokov za kalendárny mesiac.

Daňový bonus na vyživované dieťa predstavuje od 1.1.2022 do 30.6.2022

  • na dieťa do 6 rokov veku sumu 47,14 eura mesačne,
  • na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku sumu 43,60 eura mesačne; nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa nevzniká v prípade, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacích návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov
  • na dieťa nad 15 rokov veku sumu 23,57 eura mesačne  

Sumu daňového bonusu na vyživované dieťa vo výške 47,14 eura je možné poslednýkrát uplatniť za ten kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku. Sumu daňového bonusu na vyživované dieťa vo výške 43,60 eura je možné poslednýkrát uplatniť za ten kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Nárok na daňový bonus podľa postupu od 1.7.2022 do 31.12.2022 možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane)

1

20%

2

27%

3

34%

4

41%

5

48%

6 a viac

55%

 

Daňovník, ktorý začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 5, alebo ktorý začal vykonávať podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov od 1.7.2022, môže uplatniť daňový bonus najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu.

Pri uplatňovaní daňového bonusu od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 postupuje daňovník, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom platným do 30. júna 2022.

 

FAQ

Príklad č. 1 - Zamestnanec po návrate z rodičovskej dovolenky
Zamestnankyňa sa vrátila z rodičovskej dovolenky dňa 5.9.2022, uplatňuje si daňový bonus za mesiace 10-12/2022 v ročnom zúčtovaní. Za dátum začatia vykonávania závislej činnosti pre účely daňového bonusu podľa §52zzn považuje dátum 5.9.2022 alebo sa nebude zadávať žiadny dátum a výkon závislej činnosti sa posudzovať aj počas rodičovskej dovolenky? 
Odpoveď
Ustanovenie § 52zzn ods. 9 ZDP sa uplatní len v prípade, ak:

  • daňovník nevykonával žiadnu závislú činnosť (nemal uzatvorený žiadny právny vzťah, na základe ktorého by mohol vykonávať závislú činnosť),
  • daňovník nevykonával činnosť, z ktorej sa dosahujú zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP - t.j. nemal aktívnu živnosť,
  • daňovník nepoberal zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP, a to ani zdaniteľné príjmy plynúce z predchádzajúceho právneho vzťahu, resp. zdaniteľné príjmy plynúce bez uzatvoreného právneho vzťah.

Z uvedeného vyplýva, že v danom prípade sa pri výpočte daňového bonusu bude vychádzať z 1/2 čiastkového základu dane, tzn. neuplatní sa postup podľa § 52zzn ods. 9 ZDP.

 

Príklad č. 2 - Daňovník pracoval len časť roka
Daňovník bol zamestnaný od 1.1.2022 do 31.6.2022 a ostatné obdobie bol zaradený v evidencii Úradu práce. Môže si uplatniť daňový bonus aj za obdobie druhého polroka, keď nepoberal zdaniteľné príjmy a bol zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie? Celkový zdaniteľný príjem zo zamestnania za rok 2022 dosiahol vo výške 15 760 € (za obdobie 1-6/2022).
Odpoveď
Pri uplatňovaní daňového bonusu za mesiace 1-6/2022 vzniká nárok na daňový bonus v prípade, ak príjem daňovníka zo závislej činnosti, alebo z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti bol najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, tzn. 3 876 eur. Za mesiace 7-12/2022 sa môže postupovať spôsobom "po novom", ak by bol tento výpočet pre daňovníka výhodnejší, pričom sa suma daňového bonusu vypočíta príslušným percentom podľa počtu detí z 1/2 čiastkového základu dane (hrubé príjmy znížené o poistné), avšak maximálne do sumy 70 eur pre dieťa do 15 rokov, resp. 40 eur pre dieťa nad 15 rokov za kalendárny mesiac.
Vo Vami uvedenom prípade si môžete uplatniť daňový bonus aj za mesiace 7-12/2022, a to aj v tom prípade, že ste v tomto období nepoberali zdaniteľné príjmy. Pri výpočte daňového bonusu spôsobom podľa § 52zzn ZDP sa bude vychádzať z 1/2 základu dane z príjmov zo závislej činnosti.

Príklad č. 3 - Zmena počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus, v priebehu roka
Zamestnanec má 3 deti:
- 1. dieťa: 16 rokov - nárok na daňový bonus celý rok
- 2. dieťa: 23 rokov - nárok na daňový bonus celý rok
- 3. dieťa: 21 rokov - nárok na daňový bonus 1-5 a 9-12; v 05/2022 zanechalo štúdium a následne v 09/2022 sa zapísalo na iné denné štúdium.
Daňovník mal základ dane z príjmov zo závislej činnosti vo výške 3 578,14 eur. V akej výške mu vznikne nárok na daňový bonus za rok 2022. Daňový bonus si neuplatňoval u zamestnávateľa, ale až v ročnom zúčtovaní.
Odpoveď
Za predpokladu, že dieťa zamestnanca prerušilo štúdium z iných dôvodov, ako zdravotných, počas obdobia prerušenia štúdia nevzniká nárok na uplatnenie daňového bonusu. Pre splnenie podmienok na uplatnenie daňového bonusu sa sleduje splnenie podmienok na začiatku mesiaca. To znamená, že za uvedených predpokladov je nárok na uplatnenie daňového bonusu na toto dieťa v období 01-05/2022 a následne od 09-12/2022 (9 mesiacov).
Vzhľadom k tomu, že v priebehu roka sa menil počet detí, na ktoré má daňovník nárok na uplatnenie daňového bonusu, potom sa bude suma daňový bonus počítať nasledovne:
- za mesiace 01-05/2022: 23,57 * 3 deti * 5 mesiacov = 353,55 eur
- za mesiac 06/2022: 23,57 * 2 deti * 1 mesiac = 47,14 eur  
- za mesiace 07-08/2022: 27 % z 2/6 z polovice základu dane za rok 2022 (suma 161,02 eur), maximálne 2 x 2 x 40 eur = 160 eur,
- za mesiace 09-12/2022: 34% z 4/6 z polovice základu dane za rok 2022 (suma 405,52 eur), maximálne 4 x 3 x 40 eur = 480 eur.
Daňový bonus na vyživované deti za rok 2022 sa uplatní vo výške 966,21 eur.