Daňový bonus - definícia pojmov

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len "daňový bonus") vyplatené daňovníkovi podľa § 33 zákona o dani z príjmov. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
 
Spoločná domácnosť
Na uplatnenie tohto zvýhodnenia musia byť splnené všetky zákonné podmienky. Jednou zo stanovených podmienok pre uplatnenie nároku na daňový bonus je žitie v spoločnej domácnosti. Tzn., že daňovník vyživuje dieťa v domácnosti len vtedy, ak je súčasťou domácnosti aj dieťa aj daňovník. Vyplýva to zo znenia ustanovenia § 115 Občianskeho zákonníka: „Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby“.
 
Vyživované dieťa
Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu (zákon o prídavku na dieťa). Za vyživované dieťa sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa.
 
Nezaopatrené dieťa
V súlade so zákonom o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
Nezaopatreným dieťaťom podľa zákona o prídavku na dieťa je aj dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy alebo dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy alebo dieťa, ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.
Nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to počnúc mesiacom, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom mu bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku.
 
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je štúdium (na strednej alebo vysokej škole) v dennej forme. Sústavná príprava je aj:
- obdobie, v ktorom dieťa opakuje ročníky štúdia,
- obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole.
 
S účinnosťou od 1. februára 2014 bolo zo zákona o prídavku na dieťa vypustené ustanovenie § 3 ods. 3 písm. b), podľa ktorého nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktorého denné štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku štúdia. Tzn., že zamestnanec si (od februára 2014 a v nasl. rokoch) môže uplatniť daňový bonus na dieťa, ktoré navštevuje dennou formou vysokoškolské štúdium 1. stupňa (bakalárske štúdium) už štvrtý alebo piaty rok. Uvedenú zmenu poznačí vo vyhlásení k zdaneniu príjmov a doloží potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok. Uvedené platí aj pre vysokoškolské štúdium 2. stupňa (magisterské štúdium alebo inžinierske štúdium), ak dieťa nedosiahlo vek 25 rokov.
 
Dieťa, ktoré skončí denné štúdium na strednej škole, sa bude považovať pre účely uplatnenia nároku na daňový bonus za nezaopatrené do konca školského roka, v ktorom skončilo denné štúdium na strednej škole, t.j. do konca augusta bez ohľadu na to, či sa počas prázdnin po skončení štúdia zamestná alebo bude zaradené do evidencie nezamestnaných občanov.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Vyživovanie dieťaťa v domácnosti daňovníka
Má nárok na daňový bonus otec dieťaťa, ak matka nespĺňa podmienky a po rozvode otec platí výživné na toto dieťa?
Odpoveď
V prípade, ak nežije daňovník – otec dieťaťa v spoločnej domácnosti s dieťaťom, iba naň prispieva matke, tak otcovi nárok na daňový bonus nevzniká.
 
Otázka č. 2 - Dieťaťu bol priznaný invalidný dôchodok
Syn je študentom Praktickej školy, ktorá pôsobí v rámci Špeciálnej školy. Poberala som naňho daňový bonus. Dňa 10. septembra 2023 mu bol priznaný invalidný dôchodok so spätnou platnosťou k 30.09.2022. Som povinná vrátiť sumu daňového bonusu, aj spätne za mesiace od októbra 2022?
Odpoveď
Nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov sa uplatňuje na nezaopatrené dieťa. V súlade s § 3 ods. 3 písm. a) zákona o prídavku na dieťa nezaopatreným dieťaťom nie je dieťa s priznaným invalidným dôchodkom a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku. V uvedenom prípade vzniká nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok, naposledy za mesiac október 2023.
 
Otázka č. 3 – Dieťa, ktoré študuje VŠ v dennej forme, dosiahlo vek 25 rokov
Môj študujúci syn dosiahol 12.4.2023 vek 25 rokov. Mám nárok na daňový bonus ešte aj za mesiac apríl?
Odpoveď
Nárok na daňový bonus má rodič dieťaťa naposledy za mesiac apríl 2023, nakoľko na začiatku mesiaca apríl boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Nárok na daňový bonus zaniká počnúc mesiacom máj 2023, pričom na začiatku tohto mesiaca ste už nespĺňali podmienku veku dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus.
 
Otázka č. 4 – Zanechanie štúdia, nástup dieťaťa do pracovného pomeru
Dieťa zamestnanca študuje na vysokej škole formou denného štúdia. Dňa 3.9.2023 mu bolo vystavené potvrdenie VŠ. Spĺňa všetky podmienky na priznanie daňového bonusu. Od 1.10.2023 sa však zamestnalo, s tým, že do školy už nenastúpi a predčasne ju ukončí bez záverečnej skúšky. Na jeho žiadosť mu ale škola nevydala potvrdenie o ukončení štúdia, s odôvodnením, že bude vyradený z evidencie po ukončení semestra a neurobení skúšok. Do tejto doby bude u nich evidovaný ako študent danej školy. Môže byť v tomto období považovaný za nezaopatrené dieťa, keď oficiálne je stále študent dennej formy vysokoškolského štúdia, sústavne sa pripravujúci na povolanie?
Odpoveď
Nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak
a) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
Znamená to, že ak dieťa sa nepripravuje na povolanie štúdiom, napr. v prípade predčasného ukončenia - zanechania štúdia a zamestná sa, tak sa už nepovažuje za nezaopatrené dieťa pre účely uplatnenie daňového bonusu. Rodič dieťaťa stráca nárok na daňový bonus, a to od nasledujúceho mesiaca, v ktorom došlo k zanechaniu štúdia. Rodič dieťaťa (ako daňovník) je povinný túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi a vykonať zmenu v uplatnení daňového bonusu, a to  podpisom v tlačive  „Vyhlásenie k uplatneniu nezdaniteľnej časti a daňového bonusu.“
Skutočnosť, že príslušná škola vedie formálne dieťa naďalej ako študenta, nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Podľa § 3 ods. 6 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní sa pri uplatňovaní osobitných predpisov, napr. zákona o dani z príjmov, berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu, alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie, alebo vybratie dane. Konkrétne vo vami uvedenom prípade, ak dieťa sa prestalo skutočne pripravovať na svoje budúce povolanie štúdiom, tak sa už nepovažuje za nezaopatrené dieťa a to podľa zákona o dani z príjmov (§ 33 ods. 5) počnúc nasledujúcim mesiacom po mesiaci predčasného skončenia štúdia. Zároveň počnúc týmto mesiacom rodič dieťaťa nemá nárok na daňový bonus na toto dieťa.
 
Otázka č. 5 – Štúdium na dvoch vysokých školách
Dieťa zamestnanca (24 rokov) ukončilo 2. stupeň vysokoškolského štúdia. Ďalej pokračuje v dennom štúdiu na inej vysokej škole. Má zamestnanec nárok na uplatnenie daňového bonusu aj naďalej, do dosiahnutia 25 rokov dieťaťa?             
Odpoveď
Podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec už nemá nárok na daňový bonus z dôvodu, že dieťa už dosiahlo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  
 
Otázka č. 6 - Štúdium na Praktickej škole
Má zamestnanec nárok na daňový bonus, ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku, má už 18 rokov a po skončení Špeciálnej základnej školy pokračuje v štúdiu na Praktickej škole. Rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku doposiaľ neobdržalo. Možno považovať štúdium na Praktickej škole za sústavnú prípravu na povolanie, alebo dosiahnutím plnoletosti sa dieťa už nepovažuje za nezaopatrené?
Odpoveď
Praktická škola je jednou z foriem stredného vzdelávania, tzn. že štúdium na praktickej škole je sústavnou prípravou na povolanie štúdiom na strednej škole a rodič dieťaťa má nárok na daňový bonus do jej ukončenia, resp. do mesiaca, v ktorom Sociálna poisťovňa prizná dieťaťu invalidný dôchodok. 

Otázka č. 7 - Ukončenie 2. stupňa VŠ  v opravnom termíne
Dieťa zamestnanca absolvovalo v júni 2023 štátnu skúšku. V auguste 2023 bude obhajovať ešte diplomovú prácu. Dokedy má nárok zamestnanec na daňový bonus na toto dieťa?
Odpoveď
Podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Podľa § 19 ods. 5 tohto zákona sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené.
Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec si môže uplatniť daňový bonus poslednýkrát za august 2023.

Otázka č. 8 – Daňový bonus na dieťa partnerky
Má nárok na daňový bonus daňovník –zamestnanec na dieťa partnerky, ktoré má z predchádzajúceho vzťahu?
Odpoveď
Nárok na daňový bonus nevzniká, zákon neumožňuje uplatnenie tohto zvýhodnenia, pretože v tomto prípade nejde o vyživované dieťa podľa zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 9 - Daňový bonus na manželkino dieťa
Má daňovník nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa maželky, ktorého nie je otcom?
Odpoveď
Áno, vzhľadom na to, že v tomto prípade sa jedná o vyživované dieťa druhého z manželov. Ak zamestnanec spĺňa aj ďalšie podmienky (žitie v spoločnej domácnosti, aktívne príjmy), môže si uplatniť daňový bonus na manželkino dieťa.