Uplatnenie daňového bonusu

Daňový bonus si môže daňovník (rezident SR) uplatniť:
  • v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa, alebo
  • po skončení zdaňovacieho obdobia v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo osobne prostredníctvom daňového priznania.
 
Ak si uplatňuje zamestnanec (rezident SR) daňový bonus u svojho zamestnávateľa, môže sa rozhodnúť, či si tento nárok uplatní už v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo po jeho skončení. Pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v priebehu zdaňovacieho obdobia podpíše zamestnanec u zamestnávateľa tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu" a preukáže nárok príslušnými dokladmi (rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa, sobášny list, súdne rozhodnutie a pod.).
S účinnosťou od 1.12.2019 sa potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa sa nepredkladá zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov), ak dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území SR. Zamestnanec predloží údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia dieťaťa potrebné na účel overenia statusu žiaka alebo študenta. Zamestnanec naďalej predkladá predmetné Potvrdenie o návšteve školy v papierovej podobe zamestnávateľovi, ktorý nie je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľom je fyzická osoba, spol. s r. o., ...).
Zamestnávateľ prihliadne na predložené doklady počnúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom daňovník doklady zamestnávateľovi preukáže. Ak zamestnanec nastúpi do zamestnania, na predložené doklady zamestnávateľ prihliadne u ž v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania, ak ich preukáže do konca tohto mesiaca a neuplatnil si ich v tomto kalendárnom mesiaci u iného zamestnávateľa. 
Ak sa zamestnancovi ukončuje pracovný pomer, zamestnávateľ prihliadne poslednýkrát na daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, ak vo Vyhlásenie neuvedie inak. 
Zamestnanec je povinný oznámiť svojmu zamestnávateľovi v listinnej podobe (ak sa nedohodnú na elektronickom doručovaní) všetky zmeny ovplyvňujúce nárok na daňový bonus (napr. zmenou vo vyhlásení), a to najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.
 
Zahraničný zamestnanec, ktorý je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR), si môže uplatniť daňový bonus len ročne (u zamestnávateľa v ročnom zúčtovaní, alebo v daňovom priznaní), vzhľadom na to, že sa sleduje splnenie podmienky: 90% príjmov z celosvetových príjmov tohto daňovníka plynie zo zdrojov v SR. Len za predpokladu splnenia tejto podmienky môže zamestnávateľ prihliadnuť na daňový bonus pri vykonávaní ročného zúčtovania. Zamestnanec vyznačí v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania skutočnosť, že si žiada uplatniť daňový bonus a priloží potrebné doklady.
 
Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivsoti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Nárok na daňový bonus za rovnakých ustanovených podmienok vzniká aj tomu daňovníkovi, ktorému dieťa zomrie v deň, v ktorom sa dieťa narodilo.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Uplatnenie daňového bonusu nerezidentom SR 
Môže si daňovník - nerezident, ktorý dosahuje na území SR príjmy zo závislej činnosti, uplatňovať daňový bonus mesačne (v priebehu zdaňovacieho obdobia)?
Odpoveď
Daňovník, ktorý je nerezidentom SR, si môže uplatniť nárok na daňový bonus len v ročnom zúčtovaní, alebo v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie, nakoľko je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či 90 % príjmov zo všetkých dosiahnutých príjmov daňovníka plynulo zo zdrojov na území SR.

Otázka č. 2 - Ukončenie II. stupňa štúdia na vysokej škole
Dieťa zamestnanca ukončilo v máji 2. stupeň vysokoškolského štúdia. Zamestnanec predložil potvrdenie z vysokej školy, že štúdium II. stupňa trvalo do: uvedený dátum (bez údaju o štátnej záverečnej skúške).
Prosím o informáciu, či je nutné z vysokých škôl potvrdenie s presne údajom, kedy bola vykonaná štátna záverečná skúška.
Odpoveď
Ak dieťa ukončilo II. stupeň vysokoškolského štúdia, zamestnanec je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť (napr. uvedením informácie vo Vyhlásení na jeho 2. strane v časti IV. zmeny v údajoch). Uvedená skutočnosť sa nedokladuje. Zamestnanec dokladuje len nárok na priznanie daňového bonusu pri začatí štúdia (na strednej, resp. vysokej škole) v príslušnom školskom roku. 

Otázka č. 3  - Štúdium na zahraničnej škole a potvrdenie
Je potrebné k uplatneniu daňového bonusu na dieťa doručiť zamestnávateľovi za každý školský/akademický rok, okrem potvrdenia o návšteve školy, aj rozhodnutie z Ministerstva školstva, ktorým potvrdzuje, že zahraničná vysoká škola spĺňa kritériá našich vysokých škôl. 
Odpoveď
Ak dieťa daňovníka začne študovať na škole (strednej alebo vysokej) v zahraničí, na posúdenie nároku na daňový bonus je potrebné, aby daňovník, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus predložil zamestnávateľovi doklad (potvrdenie) školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ktorým je v tomto prípade rozhodnutie Ministerstva školstva SR, že štúdium alebo výučba na tejto zahraničnej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na školách (stredných, vysokých) na našom území.
Ak pri nastúpení na štúdium v zahraničí Ministerstvo školstva SR posúdilo, že toto štúdium na predmetnej škole je rovnocenné štúdiu v SR, rodič má nárok na uplatnenie daňového bonusu od prvého dňa akademického roka (za splnenia ostatných podmienok), pričom v ďalších rokoch zamestnanec predkladá už len potvrdenie zo školy, že dieťa ďalej študuje (potvrdenie nemusí byť preložené).