Dodatočné uplatnenie daňového bonusu

Daňovník, ktorý si neuplatnil nárok na daňový bonus u zamestnávateľa (mesačne, alebo v ročnom zúčtovaní), alebo v daňovom priznaní, môže si tento nárok uplatniť dodatočne v lehote 5 zdaňovacích období spätne.

Podľa ustanovenia § 16 zákona o správe daní (daňový poriadok) po uplynutí lehoty na podanie (riadneho) daňového priznania môže daňový subjekt podať dodatočné daňové priznanie v prípade ak zistí, že daň má byť nižšia ako priznaná v daňovom priznaní, a to aj z dôvodu neuplatneného daňového bonusu.


Dodatočné daňové priznanie z tohto titulu môže podať v lehote podľa § 69 daňového poriadku, a to do uplynutia piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie – podľa § 49 zákona o dani z príjmov, alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov, ktorým je  – t.j. uvedené platí aj pre uplatnenie daňového bonusu.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Daňový bonus neuplatnený ani jedným z rodičov 
Keď si zamestnanec ani jeho manželka neuplatňovali nárok na daňový bonus, je možné, aby si ho jeden z nich uplatnil pri ročnom zúčtovaní dane, prípadne cez daňové priznanie? Jedná sa o daňový bonus za roky 2021 a 2022.
Odpoveď
Ak si ani jeden z rodičov neuplatnil daňový bonus za roky 2021 a 2022, môže si dodotačne uplatniť tento nárok jeden z nich cez dodatočné daňové priznanie. Dodatočné daňové priznanie podá na platnom tlačive za príslušné roky. Ak za roky 2021 a 2022 bolo zamestnancovi vykonané ročné zúčtovanie, potom k dodatočnému daňovému priznaniu priloží ročné zúčtovanie s vyplnenou druhou stranou a rodný list dieťaťa.

Otázka č. 2  - Dodatočné daňové priznanie
Zamestnanec si uplatňoval počas roka daňový bonus na vlastné dieťa. Dodatočne zistil, že nárok mal aj na dieťa manželky. Akým spôsobom si podá daňové priznanie a kde uvedie tento nárok?
Odpoveď
Pokiaľ ide o dodatočné uplatnenie daňového bonusu v podanom dodatočnom daňovom priznaní (typ A), v IV. odd. - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU podľa § 33 zákon, sa vypisujú údaje za všetky deti, na ktoré si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus. V VI. odd. sa vypočíta nárok na obidve deti, pričom sa uvedie aj suma daňového bonusu priznaného zamestnávateľom. Rozdiel v daňovom bonusu sa premietne v VII. odd., kde vznikne preplatok na dani alebo daňovom bonuse. K daňovému priznaniu sa priloží ročné zúčtovanie s vyplnenou druhou stranou, rodný list dieťaťa (na ktoré sa dodatočne uplatňuje daňový bonus) a sobášny list.