Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Daňový bonus na vyživované dieťa > Uplatnenie daňového bonusu pri striedavej starostlivosti

Uplatnenie daňového bonusu pri striedavej starostlivosti

Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.

Pri striedavej osobnej starostlivosti obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Znamená to, že takéto dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t.j. matka aj otec, pričom daňový bonus mesačne na toto dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti nedohodnú na uplatnení daňového bonusu, daňový bonus sa uplatní alebo prizná v poradí matka, otec (§ 33 ods. 4 zákona o dani z príjmov).


FAQ

Otázka č. 1 –  Daňový bonus a rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti
Daňovník si u zamestnávateľa uplatňuje daňový bonus na vlastné dieťa. Dňa 15.04.2023 sa s manželkou rozviedol a súd zveril ich spoločné dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Podľa rozhodnutia súdu, striedavá osobná starostlivosť bude prebiehať tak, že otec dieťaťa sa bude o dieťa osobne starať 1. až 15. deň každého mesiaca a matka sa bude o dieťa osobne starať 16. až posledný deň každého mesiaca.
Ktorý z rodičov si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa?
Odpoveď
Pri striedavej osobnej starostlivosti nie je potrebné skúmať, u ktorého z rodičov je v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca dieťa v osobnej starostlivosti, nakoľko obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Je na rodičoch, aby sa dohodli, ktorí z nich si uplatní daňový bonus, pričom časť roka môže daňový bonus uplatniť matka a časť roka otec. Ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich si daňový bonus na vyživované dieťa uplatní, potom prednostné právo na daňový bonus má matka (§ 33 ods. 4 ZDP).

Otázka č. 2 - Uplatnenie daňového bonusu, ak sa matka vydala
Dieťa je zverené do striedavej starostlivosti oboch rodičov (neboli zosobášení). Matka sa vydala a poberá invalidný dôchodok. Môže si na dieťa, ktoré majú s otcom dieťaťa v striedavej starostlivosti, uplatniť daňový bonus súčasný manžel?
Odpoveď
V prípade zverenia dieťaťa do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov môžu obidvaja rodičia spĺňať podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom, čo by znamenalo, že dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t. j. matka, otec, prípadne iná oprávnená osoba (manžel matky detí), pričom daňový bonus mesačne na toto dieťa si môže uplatniť len jeden z nich.
Ak sa oprávnené osoby v takomto prípade nedohodnú na uplatnení daňového bonusu, daňový bonus sa uplatní alebo prizná v poradí matka, otec iná oprávnená osoba (§ 33 ods. 4 ZDP). Manžel matky dieťaťa si môže uplatniť nárok na daňový bonus len za predpokladu, že otec dieťaťa s tým bude súhlasiť (zo zákona má prednosť) a tento nárok si neuplatní on. Vzhľadom na to, že matka nemá aktívne zdaniteľné príjmy (invalidný dôchodok je príjem oslobodený od dane) a nevznikne jej nárok na uplatnenie daňového bonusu, posudzuje sa uplatnenie nároku v poradí otec a ďalšia oprávnená osoba.