Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Daňový bonus na vyživované dieťa > Uplatnenie daňového bonusu pri zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov

Uplatnenie daňového bonusu pri zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov

Daňovník za splnenia ustanovených podmienok si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosť nemá vplyv na uplatnenie
tohto daňového bonusu.

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Ak dôjde k zrušeniu manželstva rozvodom, potom pri uplatnení daňového bonusu je potrebné rešpektovať rozhodnutie súdu. V súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, či maloleté dieťa zverí:
- do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov,
- do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo
- do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok.

Súd súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

V prípade zverenia dieťaťa do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov môžu obidvaja rodičia spĺňať podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom, čo by znamenalo,
že dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t. j. matka aj otec, pričom daňový bonus mesačne na toto dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. Ak sa rodičia v takomto prípade nedohodnú na uplatnení daňového bonusu, daňový bonus sa uplatní alebo prizná v poradí matka, otec (§ 33 ods. 4 ZDP).

Ak súd zverí dieťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, v rozhodnutí o rozvode manželstva určí, ktorému rodičovi na čas po rozvode bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať
a spravovať jeho majetok. Súčasťou rozhodnutia o rozvode manželstva je aj úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, resp. súd upraví styk rodičov s dieťaťom.

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností je v kompetencii súdu, a preto aj pri uplatnení daňového bonusu je potrebné rešpektovať rozhodnutie súdu. Ak je dieťa zverené do osobnej starostlivosti len matke, neznamená to, že otec dieťaťa svoje rodičovské práva stráca, ale nemožno tvrdiť, že otec dieťaťa automaticky spĺňa podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. V prípade existencie vykonateľného súdneho rozhodnutia
o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov alebo rozhodnutia o úprave styku rodiča s dieťaťom, obidvaja rodičia sú povinní toto súdne rozhodnutie rešpektovať, a ak sa zmenia pomery, potom je možnosť rodičov dať návrh na zmenu rozhodnutia.

 

Príklady

Príklad č. 1 - Dieťa zverené do starostlivosti matky
Rozvedení rodičia majú spoločné dieťa, ktoré bolo súdom zverené do osobnej starostlivosti matky. Otec dieťaťa sa oň však stará, stretáva sa s ním v čase určenom súdom. Matka nepracuje a nemá žiadny zdaniteľný príjem. Je možné, aby si otec dieťaťa uplatnil daňový bonus, ak má od matky súhlas, že si môže uplatniť daňový bonus? 
Odpoveď
Daňový bonus si môže daňovník uplatniť na nezaopatrené dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti. Zo skutočnosti, že je dieťa zverené do starostlivosti matke vyplýva, že nie je splnená podmienka žitia dieťaťa v spoločnej domácnosti s otcom. Ani napriek súhlasu matky s uplatnením daňového bonusu otcom dieťaťa, nie je možné nárok uplatniť. Ak by sa zmenilo rozhodnutie súdu, napr. by bolo dieťa zverené do striedavej starostlivosti oboch rodičov, potom by sa mohli vzájomne rodičia dohodnúť, ktorý z nich si nárok uplatní.