Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Stanovisko k daňovému oslobodeniu tzv. 13. platu - v prípade pracovného pomeru dohodnutého na kratší pracovný čas

Stanovisko k daňovému oslobodeniu tzv. 13. platu - v prípade pracovného pomeru dohodnutého na kratší pracovný čas

Otázka :

sa týka posudzovania podmienok pre oslobodenie sumy peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutej pri príležitosti obdobia letných dovoleniek podľa osobitných predpisov (ďalej len „tzv. 13. plat“), ak je pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah dohodnutý na kratší pracovný čas.

Odpoveď :

S účinnosťou od 01.03.2019 došlo k úprave ustanovenia § 5 ods. 7 písm. n) ZDP v zmysle ktorého, od dane z príjmov je oslobodený tzv. 13. plat, vyplatený v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma takto vyplateného tzv. 13. platu, na ktorú sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 500 eur od jedného zamestnávateľa a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie. Z uvedeného ustanovenia nevyplýva, že pri posudzovaní podmienok oslobodenia tzv. 13. platu podľa § 5 ods. 7 písm. n) ZDP sa rozlišuje, či pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah je alebo nie je dohodnutý na kratší pracovný čas.

Stanovisko bolo vypracované na základe poskytnutých informácií.