Nepretržitosť trvania štátnozamestnaneckého pomeru

Popis problému
Pýtate sa, či je splnená podmienka na poskytnutie príspevku na rekreáciu štátnemu zamestnancovi, ktorý podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bol preložený na iný služobný úrad, bez prerušenia (od roku 2016 do 30.09.2019 pracoval na Ministerstve vnútra SR a od 01.10.2019 je zamestnancom Najvyššieho súdu SR).

Stanovisko z 24.7.2020
Ak dochádza k zmene príslušného služobného úradu zamestnanca skončením jedného štátnozamestnaneckého pomeru k štátu a bezprostredne nadväzujúcim vznikom nového štátnozamestnaneckého pomeru k štátu,
podmienka nepretržitosti trvania štátnozamestnaneckého pomeru voči štátu je splnená. Znamená to, že v tomto prípade podmienka nepretržitosti trvania štátnozamestnaneckého pomeru, na účely oslobodenia príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP, t. j. príspevku na rekreáciu štátnemu zamestnancovi, je splnená.