Tábory a centrá voľného času

Otázka : Či je možné:

- uplatniť príspevok na rekreáciu podľa § 152a ods. 4 písm. d) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorá bola zabezpečená subjektom, ktorý v predmete podnikania nemá poskytovanie ubytovacích služieb, resp. služieb cestovného ruchu (napr. centrum voľného času alebo cestovná kancelária poskytujúca letné tábory pre deti),
- akceptovať doklad vystavený na meno dieťaťa (nie na meno zamestnanca), ktoré absolvovalo viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin podľa § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce,
- uznať oprávnené výdavky na rekreáciu podľa § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce v situácii, kedy rodič zaplatí škole, ktorá sprostredkuje pobyt alebo centru voľného času, ktoré zabezpečí letný tábor.

Stanovisko

Podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP príjmom oslobodeným od dane je aj príjem poskytnutý ako suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je § 152a Zákonníka práce.

V zmysle ustanovenia § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce, oprávnenými výdavkami na rekreáciu podľa § 152a ods. 1 tohto zákona sú preukázané výdavky zamestnanca na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky na rekreáciu predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca (§ 152a ods. 6 Zákonníka práce).

V prípade oprávnených výdavkov podľa § 152a ods. 4 písm. a) až c) Zákonníka práce, musí byť splnená podmienka ubytovania najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky. Výnimkou sú oprávnené výdavky podľa § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce, nakoľko výdavky na tieto aktivity a podujatia nemusia byť viazané na prenocovania v ubytovacom zariadení na území Slovenskej republiky.

Stanovisko zo 19.08.2019

Podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP príjmom oslobodeným od dane je aj príjem poskytnutý ako suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je § 152a Zákonníka práce.

V zmysle ustanovenia § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce, oprávnenými výdavkami na rekreáciu podľa § 152a ods. 1 tohto zákona sú preukázané výdavky zamestnanca na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky na rekreáciu predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca (§ 152a ods. 6 Zákonníka práce).

V prípade oprávnených výdavkov podľa § 152a ods. 4 písm. a) až c) Zákonníka práce, musí byť splnená podmienka ubytovania najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky. Výnimkou sú oprávnené výdavky podľa § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce, nakoľko výdavky na tieto aktivity a podujatia nemusia byť viazané na prenocovania v ubytovacom zariadení na území Slovenskej republiky.

V prípade oprávnených výdavkov podľa § 152a ods. 4 písm. a) až c) Zákonníka práce, musí byť splnená podmienka ubytovania najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky.

Výnimkou sú oprávnené výdavky podľa § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce, nakoľko výdavky na tieto aktivity a podujatia nemusia byť viazané na prenocovania v ubytovacom zariadení na území Slovenskej republiky.
Zamestnanec oprávnené výdavky podľa § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce preukazuje zamestnávateľovi účtovnými dokladmi, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca (nepostačuje doklad s označením dieťa, ktoré sa zúčastnilo takýchto aktivít alebo podujatí), pričom nie je rozhodujúcou skutočnosťou to, či organizátor takéhoto podujatia má v predmete podnikania poskytovanie ubytovacích služieb, resp. služieb cestovného ruchu.
Z účtovných dokladov však musí byť zrejmé to, že dieťa definované v § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce sa zúčastnilo danej aktivity a oprávnené výdavky uhradil zamestnanec, ktorý o príspevok na rekreáciu žiada.