Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Stanoviská FR SR > Korona - výdavky na vitamíny, ovocné balíčky, rúška, respirátory, dezinfekciu

Korona - výdavky na vitamíny, ovocné balíčky, rúška, respirátory, dezinfekciu

Otázka

Pôjde o daňovo uznaný náklad, ak firma v čase vyhlásenia núdzového stavu v Slovenskej republike z dôvodu boja proti korona vírusu nakúpila svojim zamestnancom, ktorí chodia aj fyzicky na pracovisko, vitamínové nápoje a ochranné rúška, nakoľko firma zaviedla povinné nosenie ochranných rúšok pri vstupe do firmy a taktiež na celom pracovisku? Je možné v rámci prevencie v období korona vírusu dať do nákladov firmy nákup vitamínov
(vitamín C, D a iné), nákup ovocia na vytvorenie ovocných balíčkov, ochranné rúška a rukavice pre jej zamestnancov na ochranu ich zdravia?


Odpoveď
V zmysle § 146 ods. 2 ZP bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia
na zdravie zamestnancov. V súlade s § 19 ods. 2 písm. c) prvým bodom ZDP medzi výdavky, ktoré si môže daňovník uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone patria aj výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk, v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.
Povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú upravené zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o BOZP“). V súlade s § 6 ods.1 písm. a) tohto zákona zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce
a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Osobným ochranným pracovným prostriedkom sa rozumie prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu jeho bezpečnosti a zdravia (napríklad ochranná prilba, rukavice, chránič sluchu, okuliare, respirátor, ochranná obuv a pod.) Osobné ochranné pracovné prostriedky chránia zamestnancov pred poškodením zdravia.

Podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o BOZP zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, a poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné
na zabezpečenie telesnej hygieny; zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom. V nadväznosti na uvedené, výdavky na kúpu ochranných rúšok, respirátorov a rukavíc (tiež výdavky na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov), ktoré vynaloží zamestnávateľ pre jeho zamestnancov, je možné považovať za daňový výdavok na zabezpečenie ochrany ich zdravia, ak daňovník preukáže, že k nákupu týchto
ochranných prostriedkov došlo z objektívneho dôvodu vo väzbe na opatrenia a odporúčania, ktoré boli prijaté na predchádzanie a šírenie prenosného ochorenia COVID-19, a to pri splnení ostatných podmienok uvedených
v ZDP. Obdobne je možné v zmysle zákona o BOZP posúdiť a uznať aj výdavky (náklady) na kúpu nápojov z dôvodu zabezpečenia pitného režimu pre zamestnancov (za predpokladu, že zabezpečenie pitného režimu má
daňovník ošetrené vnútorným predpisom).

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov, ktoré je poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom - § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZP“). Zabezpečením stravovania sa na účely ZP rozumie poskytovanie jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo
sprostredkovane cez stravovacie poukážky. To znamená, že len takto poskytnuté príspevky zamestnávateľa na stravovanie je možné považovať za daňové výdavky v súlade s § 19 ods. 2 písm. c) piatym bodom ZDP.

Na strane zamestnanca je takto poskytnutá hodnota stravy na pracovisku od dane oslobodená. Za stravovanie zamestnancov podľa § 152 ZP nie je možné považovať zabezpečenie vitamínov, vitamínových
nápojov a ovocia, a to ani počas pandémie ochorenia COVID-19, a preto ani výdavky (náklady) vynaložené na ich nákup nie je možné považovať za daňovo uznateľné výdavky . Na tento účel prichádza do úvahy použitie prostriedkov sociálneho fondu alebo poskytovanie vitamínových nápojov a ovocia ako zamestnaneckého benefitu, t. j. uplatňovaného za podmienok podľa § 19 ods. 1 ZDP.

Stanovisko vydané dňa 28.5.2020