Mikro účtovná jednotka v roku 2014

Zákon o účtovníctve (po zmene a doplnení zákonom č. 352/2013 Z. z.) zaviedol od 1.1.2014 kategorizáciu podnikateľských účtovných jednotiek podľa veľkosti.
Účtovná jednotka, ktorou je obchodná spoločnosť alebo družstvo, alebo fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, alebo pozemkové spoločenstvo, sa považuje za mikro účtovnú jednotku, ak sa tak rozhodne a ak spĺňa podmienky stanovené zákonom o účtovníctve o neprekročení dvoch z troch určených podmienok: sumy majetku brutto (350 000 eur), sumy čistého obratu (700 000 eur) a priemerného počtu pracovníkov (10).
Mikro účtovné jednotky sú účtovné jednotky vyčlenené z okruhu účtovných jednotiek účtujúcich podľa postupov účtovania ustanovených MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.
Mikro účtovnou jednotkou nemôže byť účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa IFRS.
 
FAQ
 
Otázka č. 1  – Testovanie podmienok pre účtovanie ako mikro účtovná jednotka k 1.1.2014
Účtovná jednotka s.r.o. s účtovným obdobím kalendárny rok, ktorá vznikla 10.2.2009, chce postupovať od 1.1.2014 pri účtovaní a vykazovaní ako mikro účtovná jednotka. Za ktoré účtovné obdobia bude testovať splnenie podmienok ustanovených zákonom o účtovníctve?
Odpoveď
Účtovná jednotka testuje splnenie podmienok za účtovné obdobie kalendárny rok 2013 a za účtovné obdobie kalendárny rok 2012. Ak spĺňa podmienky za rok 2013 a taktiež aj za rok 2012 môže sa stať mikro účtovnou jednotkou za účtovné obdobie začínajúce 1.1.2014.
 
Otázka č. 2 – Testovanie podmienok pre mikro účtovnú jednotku, účtovná jednotka vznikla v roku 2014
S.r.o. bola zapísaná do obchodného registra 8.1.2014. Môže v prvom účtovnom období rozhodnúť, že sa považuje za mikro účtovnú jednotku? Má povinnosť oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu?
Odpoveď
Účtovná jednotka sa môže v účtovnom období, v ktorom vznikla dobrovoľne rozhodnúť, že bude postupovať ako mikro účtovná jednotka. S.r.o. nemá povinnosť oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu.