Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Skúmanie spoločnej domácnosti pri poskytnutí príspevku na rekreáciu

Skúmanie spoločnej domácnosti pri poskytnutí príspevku na rekreáciu

Otázka
Je potrebné skúmať, či vlastné dieťa tvorí s rodičom spoločnú domácnosť, v prípade posúdenia oprávnenosti nároku na príspevok na rekreáciu pri oprávnených výdavkoch zamestnanca podľa § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce?

Odpoveď  (z 20.5.2019)
V súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP je od dane z príjmov oslobodená aj suma príspevku na rekreáciu, poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152a Zákonníka práce.
V súlade s § 152a ods. 5 Zákonníka práce oprávnenými výdavkami podľa § 152a ods. 1 Zákonníka práce sú aj preukázané výdavky zamestnanca podľa odseku 4 na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.
Z citovaného ustanovenia vyplýva, že spoločná domácnosť je viazaná na inú osobu, a preto nie je potrebné skúmať spoločnú domácnosť v prípade predloženia preukazných výdavkov zamestnanca na manželku (manžela), vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení.