Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výdavky za mobilný telefón (ak podnikateľská činnosťje vykonávaná zodpovedným zástupcom)

Výdavky za mobilný telefón (ak podnikateľská činnosťje vykonávaná zodpovedným zástupcom)

Podnikateľka vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorým je manžel podnikateľky. Medzi podnikateľkou a zodpovedným zástupcom nie je uzatvorený žiadny pracovný pomer, nakoľko podľa § 11 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len„živnostenský zákon“) zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním za podmienok upravených osobitným zákonom  manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec. Osobitný zákon, ktorým je zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, ustanovuje v § 2a:
 
  1. Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.
  2. Nelegálna práca nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.

Z uvedeného vyplýva, že zodpovedný zástupca podnikateľa môže vykonávať pre podnikateľa činnosť bez uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu a pritom sa nejedná o nelegálnu prácu alebo nelegálne zamestnávanie. Pri výkone tejto práce zodpovedného zástupcu vznikajú rôzne výdavky, ktoré sú daňovými výdavkami osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť. Ako posudzovať z daňového pohľadu napr. výdavky za mobilný telefón?

Otázka - výdavky na mobilný telefón, ktorý používa zodpovedný zástupca
Výdavky za mobilný telefón, ktorý používa zodpovedný zástupca pri svojej činnosti – ide o mobilný telefón podnikateľky – sú tieto výdavky daňovými výdavkami? Ako posudzovať výdavky za telefón, ak bude zodpovedný zástupca používať na činnosť svoj vlastný mobil evidovaný na svoje meno.
Odpoveď
V prípade výdavkov na mobilný telefón podnikateľky, ktorý použije zodpovedný zástupca pri výkone svojej činnosti pre túto podnikateľku, sú tieto výdavky daňovými výdavkami pri dodržaní ustanovení § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov. V prípade použitia vlastného mobilného telefónu zodpovedného zástupcu, ktorý vykonáva túto činnosť pre podnikateľku, by mohli byť tieto výdavky daňovými výdavkami za ustanovených podmienok v prípade, ak by tútočinnosť vykonával v postavení zamestnanca (§ 5 ods. 2 ZDP).