Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Stanoviská FR SR > Vstup do likvidácie v roku 2019 a odpočet straty podľa "lex corona"

Vstup do likvidácie v roku 2019 a odpočet straty podľa "lex corona"

Otázka

Spoločnosť s ručením obmedzeným vstúpila do likvidácie dňa 01.12.2019. V daňovom priznaní, podanom 21.02.2020, za zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie od 01.01.2019 do 30.11.2019 s.r.o. vykázala základ dane vo výške takmer 2 mil. eur a uplatnila si odpočet daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2016 vo výške 1/4 . Môže daňovník podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie od 01.01.2019 do 30.11.2019 a uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej za rok 2016 vo výške 2/4 podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov?

Odpoveď
Podľa § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatnené daňové straty vykázané podľa ZDP za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej sume 1 000 000 eur odpočítať od základu dane z príjmov
daňovník, ktorý je právnickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. Podľa § 24b ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. sa daňová strata podľa § 24b ods. 1 odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu.
V predloženom prípade sú splnené podmienky o uplynutí posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 01.01.2019 do 30.11.2019 v priebehu roka 2020 a o vzniku daňovej straty za zdaňovacie
obdobie ukončené v roku 2016, preto daňovník môže od základu dane za zdaňovacie obdobie od 01.01.2019 do 30.11.2019 uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej za rok 2016 vo výške 2/4, avšak najviac 1 000 000 eur. Keďže
posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 01.01.2019 do 30.11.2019 pripadol na 01.03.2020, t. j. nepripadol na obdobie pandémie v zmysle § 2 zákona č. 67/2020 Z. z., daňovník môže uplatniť odpočet daňovej straty len prostredníctvom dodatočného daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie od 01.01.2019 do 30.11.2019.

Stanovisko vydané dňa 9.6.2020