Výdavok pri predaji nehnuteľnosti - zostatková cena

Otázka

Daňovník okrem príjmov zo zamestnania dosahuje príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 ZDP. Pri uplatňovaní skutočných preukázateľných výdavkov vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP. Prenajímanú nehnuteľnosť daňovník obstaral v roku 2009. Predmetnú nehnuteľnosť daňovník začal využívať na prenájom a zaradil ju do obchodného majetku v roku 2012. Za rok 2012 uplatnil odpis z prenajímanej nehnuteľnosti ako v  štvrtom roku odpisovania a v roku 2013 uplatnil odpis ako v piatom roku odpisovania. V roku 2014 plánuje nehnuteľnosť predať. Nakoľko nehnuteľnosť predá v lehote kratšej ako 5 rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku, príjem z predaja nie je oslobodený od dane z príjmov a ide o zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP. V súlade s ustanovením § 8 ods. 5 písm. c) ZDP sa za daňový výdavok pri príjmoch z prevodu nehnuteľnosti považuje zostatková cena podľa § 25 ods. 3 ZDP, ak ide o majetok , ktorý bol zahrnutý do obchodného majetku daňovníka. Podľa § 25 ods. 3 ZDP je zostatkovou cenou na účely zákona o dani z príjmov rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov [§ 19 ods. 3 písm. a) ZDP]. Otázkou daňovníka je, ako vypočíta zostatkovú cenu nehnuteľnosti, ktorú je možné uznať do daňových výdavkov pri príjmoch z prevodu nehnuteľnosti. Pri výpočte zostatkovej ceny daňovník od vstupnej ceny hmotného majetku odpočíta len odpisy, ktoré boli skutočne uplatnené v daňových výdavkoch (odpisy na roky 2012, 2013), resp. sa pri výpočte zostatkovej ceny zohľadnia aj odpisy, ktoré daňovník nemohol uplatniť za zdaňovacie obdobia, počas ktorých nehnuteľnosť nemal zaradenú v obchodnom majetku?

Odpoveď

Pri uplatnení výdavku podľa § 8 ods. 5 písm. c) ZDP postupuje daňovník v súlade so znením § 25 ods. 3 ZDP. Zostatková cena sa uplatní vo výške rozdielu medzi vstupnou cenou nehnuteľnosti a celkovou výškou odpisov, ktoré z tejto nehnuteľnosti daňovník skutočne zahrnul do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP.