Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Vyhotovenie faktúry v cudzom jazyku

Vyhotovenie faktúry v cudzom jazyku

Faktúra môže byť platiteľom alebo zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom, vyhotovená v cudzom jazyku, ale na  požiadanie daňového úradu  sú povinní na účel kontroly zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka; ustanovenie osobitného predpisu - § 5 zákona č. 563/2009 Z.z. týmto nie je dotknuté.

FAQ
 
Otázka č. 1 – Vyhotovenie faktúry v cudzom jazyku
Platiteľ sa dohodol s odberateľom tovaru z iného členského štátu, že obsah príslušných  faktúr bude vyhotovený v cudzom jazyku odberateľa. Je potrebné, aby platiteľ ku každej faktúre vyhotovenej v cudzom jazyku prikladal aj  faktúru preloženú do slovenčiny?
Odpoveď
Ustanovenie § 76 ods. 7 zákona o DPH stanovuje platiteľovi preložiť faktúru do slovenského jazyka len na požiadanie daňového úradu na účel kontroly, to znamená, že platiteľ nemusí prikladať k faktúram ich preklad do slovenčiny.