Výdavok zamestnanca na pobytový balík

Otázka
Je alebo nie je v účtovnom doklade nutné uvádzať formuláciu „pobytový balík“ (prípadne pobyt a názov pobytového balíka), ako rozhodujúcu skutočnosť na uplatnenie daňového zvýhodnenia a poskytnutia rekreačného príspevku v zmysle § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, alebo je postačujúce v doklade rozpísať poskytnuté služby, hodnotu ubytovania na najmenej dve noci, hodnotu poskytnutej stravy a hodnotu poskytnutých iných služieb súvisiacich s týmto pobytom.

Odpoveď (z 23.7.2019)
V súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP je od dane z príjmov oslobodená aj suma príspevku na rekreáciu, poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152a Zákonníka práce.
V § 152a ods. 4 Zákonníka práce sú vymedzené výdavky zamestnanca, ktoré sa považujú za oprávnené výdavky. Medzi takéto oprávnené výdavky patrí aj výdavok zamestnanca na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky.

Zamestnanec tieto výdavky preukáže zamestnávateľovi predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Tak ako sa uvádza aj v Usmernení k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi č. 157946/2019, zamestnanec by mal predložiť taký doklad, ktorým preukáže splnenie požadovaných podmienok, t. j. aj skutočnosť, že zamestnanec výdavky vynaložil na oprávnené výdavky vymedzené v § 152a ods. 4 Zákonníka práce.
Vzhľadom na uvedené, ak daňovník predloží zamestnávateľovi takýto účtovný doklad, t. j. doklad, ktorým preukáže splnenie požadovaných podmienok, tento doklad postačuje na uplatnenie daňového zvýhodnenia a poskytnutie rekreačného príspevku v zmysle § 152a Zákonníka práce a to aj vtedy, ak na účtovnom doklade nie je uvedená formulácia „pobytový balík“.